Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego

 REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 

Rejestr utworzono na podstawie art.28 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów  prawnych  ( t.  j. Dz.U. z 2016, poz. 296).


Rejestr obejmuje akty prawa miejscowego Gminy Polska Cerekiew obowiązujące w dniu 1 stycznia 2018 roku.

Lp.

data podjęcia

nr uchwały

w sprawie

rok, numer, pozycja Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego w którym akt został opublikowany

1.

2.

3.

4.

5.

1.

30.04.1992

XII/55/92

trybu i szczegółowych warunków udzielania zwolnień od podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej.

----------

2.

29.09.1995

VIII/55/95

określenia wizerunku herbu gminy Polska Cerekiew poprzez nawiązanie do tradycji historycznej Rad Parafialnych jak i funkcjonujących rzeźbiarskich przedstawień patronujących oraz dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych pieczęci Gminy Polska Cerekiew .

---------

3.

14.03.1997

XIX/116/97

zmiany uchwały nr VIII/55/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 września 1995 r. w sprawie określenia wizerunku herbu gminy Polska Cerekiew poprzez nawiązanie do tradycji historycznej Rad Parafialnych jak i funkcjonujących rzeźbiarskich przedstawień patronujących oraz dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych pieczęci Gminy Polska Cerekiew.

----------

4.

12.03.1999

V/44/99

planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Polska Cerekiew.

------------

5.

25.04.2001

XVIII/151/2001

zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Gminy Polska Cerekiew „ Złoty Florian”.

----------

6.

23.11.2001

XXI/179/2001

opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty, lub odroczenia terminu płatności podatków na rzecz gminy Polska Cerekiew.

2001, Nr 122, poz.1208

straciła moc – Uchwała Rady Gminy Nr XVI/76/2016 z 31.03.2016

7.

15.02.2002

XXIII/199/2002

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polska Cerekiew

2002, Nr 36, poz.531

8.

15.02.2002

XXIII/204/2002

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

----------------

9.

30.12.2002

III/23/2002

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew.

2003, Nr 15, poz. 388

10.

30.12.2002

III/25/2002

nadania Statutu Sołectwu: Ciężkowice. Dzielawy, Grzędzin, Jaborowice, Koza, Ligota Mała, Łaniec, Mierzęcin, Polska Cerekiew, Połowa, Witosławice, Wronin, Zakrzów.

2003, Nr 30 , poz.708

11.

14.02.2003

IV/47/2003

kategorii drogi

---------------

12.

30.04.2003

V/49/2003

Statutu Gminy Polska Cerekiew.

2003, Nr 54, poz.1059

13.

27.06.2003

VI/58/2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - zachodniej części wsi Zakrzów .

2003, Nr 70, poz.1337

14.

27.06.2003

VI/59/2003

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice.

2003, Nr 70, poz.1338

15.

02.12.2003

X/87/2003

zwolnień z podatku od nieruchomości.

2003, Nr 104, poz. 2069

16.

02.12.2003

X/88/2003

zwolnienia z podatku od środków transportowych.

2003, Nr 104, poz.2070

17.

09.02.2004

XII/98/2004

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

2004, Nr 28, poz. 926

18.

30.06.2004

XIV/112/2004

zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew.

2004, Nr 60, poz.1645

19.

30.06.2004

XIV/117/2004

ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie gminy Polska Cerekiew.

2004, Nr 60 ,poz. 1646

20.

26.11.2004

XVI/133/2004

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew.

2005, Nr 2 , poz.56

21.

30.03.2005

XIX/162/2005

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew.

2005, Nr 34, poz. 909

22.

30.03.2005

XIX/163/2005

zasad gospodarowania nieruchomościami.

2005, Nr 37, poz.1210

23.

25.04.2005

XX/175/2005

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane pod warunkiem zwrotu.

2005, Nr 38 , poz.1264

24.

29.12.2005

XXV/215/2005

zwolnienia z podatku od środków transportowych.

2006, Nr 15, poz.460

25.

29.12.2005

XXV/216/2005

zmiany uchwały nr XIX/162/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielana pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew.

2006, Nr 13, poz. 418

26.

02.03.2006

XXVI/219/2006

zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice – wieś Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska – tereny usługowe.

2006, Nr 28, poz. 1001

27.

02.03.2006

XXVI/220/2006

zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice – tereny produkcyjno - składowe.

2006, Nr 28, poz.1002

28.

26.04.2006

XXVII/233/2006

sprawiania pogrzebu przez Gminę Polska Cerekiew.

2006, Nr 36, poz.1199

29.

26.04.2006

XXVII/238/2006

zasad udzielania stypendium dla uczniów.

2006, Nr 36, poz. 1200

30.

28.06.2007

VIII/46/2007

zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice ul. Fabryczna – Dworcowa – Ciepłodolska – rejon Cukrowni.

2007, Nr 61, poz.1875

31.

27.09.2007

X/63/2007

zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew.

2007,Nr 79, poz. 2397

32.

06.12.2007

XI/68/2007

opłaty od posiadania psów.

2007, Nr 96, poz. 3151

33.

06.12.2007

XI/74/2007

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyzywania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

2008, Nr 7, poz.197

34.

06.12.2007

XI/75/2007

zmiany uchwały Nr XIX/162/2005 rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew.

2008, Nr 4 poz. 120

35.

24.06.2008

XV/102/2008

ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich.

2008, Nr 54, poz.1717

36.

24.06.2008

XV/111/2008

zasad usytuowania na terenie Gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2008 , Nr 54, poz.1719

37.

27.11.2008

XVIII/119/2008

zwolnień od podatku od nieruchomości.

2008, Nr 100, poz.2350

38.

27.11.2008

XVIII/120/2008

inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

2008, Nr 100, poz. 2351

39.

20.04.2009

XXI/143/2009

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród.

2009, Nr 38, poz. 694

40.

25.06.2009

XXIII/148/2009

zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew.

2009, Nr 58, poz.975

41.

25.06.2009

XXIII/149/2009

zmiany Uchwały Nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród.

2009. Nr 58, poz. 976

42.

22.09.2010

XXXII/209/2010

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

 

2010, Nr 128, poz.1459

43.

22.09.2010

XXXII/214/2010

szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2010, Nr 117, poz.1278

44.

06.10.2010

XXXIII/217/2010

zmiany uchwały Nr XXXII/214/2010 z 22.09.2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2010, Nr 117, poz.1279

45.

10.11.2010

XXXIV/225/2010

szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych , przyznawanych za wysokie wyniki portowe zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.

2011, Nr 5 , poz. 38

46.

10.12.2010

II/6/2010

zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych , przyznawanych za wysokie wyniki portowe zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.

2011, Nr 5 , poz.39

47.

28.12.2010

III/16/2010

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Polska Cerekiew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna

2011, poz.99

48.

17.02.2011

IV/19/2011

zmiany uchwały własnej XVIII/120/2008 z 27.11.2008 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

2011, Nr 42,

poz. 539

49.

25.03.2011

V/29/2011

zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew.

2011, Nr 47,poz. 2522

50.

30.11.2011

X/58/2011

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów .

2012, poz.70

51.

28.06.2012

XV/83/2012

określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli.

2012, poz.1025

52.

20.09.2012

XVII/91/2012

zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew .

2012, poz.1399

53.

20.09.2012

XVII/92/2012

podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

2012, poz.1400

54.

20.09.2012

XVII/93/2012

podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2012, poz.1401

55.

20.09.2012

XVII/95/2012

zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej

2012, poz.1753

56.

29.11.2012

XVIII/102/2012

zmiany uchwały Nr XVII/95/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej

2012, poz.1754

57.

29.11.2012

XVIII/104/2012

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 - 2017.

 

2013, poz.32

58.

27.12.2012

XX/114/2012

zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 - 2017.

 

2013, poz.33

59.

26.03.2013

XXI/124/2013

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew

2013, poz.936

60.

27.03.2014

XXVIII/157/2014

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 w formie pieniężnej.

2014 , poz. 1018

61.

27.03.2014

XXVIII/158/2014

określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.

2014, poz. 1019

62.

27.03.2014

XXVIII/160/2014

zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polska Cerekiew

 

2014,poz 1020

63.

26.06.2014

XXX/181/2014

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew

2014,po.1778

straciła moc na podst. Uchwały Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania ,wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew

64.

25.09.2014

XXXI/188/2014

uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

---------------

65.

26.02.2015

IV/19/2015

zmiany uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

2015, poz.845

 

66.

26.02.2015

IV/21/2015

określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2015, poz.847

straciła moc na podst. Uchwały nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 03.03.2017

67.

26.02.2015

IV/22/2015

zmiany uchwały nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2015, poz. 808

68.

25.03.2015

V/26/2015

zmiany uchwały nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

2015, poz. 1005

69.

25.03.2015

V/26/2015

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017

---------------

70.

25.03.2015

V/28/2015

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polska Cerekiew za udział w zdarzeniach ratowniczo -gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

2015, poz.1006

71.

26.11.2015

XIII/54/2015

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2015, poz. 3014

72.

26.11.2015

XIII/55/2015

określenia wzorów formularzy deklaracji

i informacji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny

2015, poz.3103

73.

29.12.2015

XIV/64/2015

ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

2015,poz.192

straciła moc na podst. Uchwała nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 03.03.2017

74.

29.12.2015

XIV/67/2015

opłaty targowej

 

2015, poz.193

75.

29.12.2015

XIV/68/2015

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2015, poz. 194

76.

31.03.2016

XVI/76/2016

uchylenia uchwały własnej Nr XXI/179/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków na rzecz gminy Polska Cerekiew.

2016, poz.945

77.

19.05.2016

XVII/80/2016

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2016, poz.1196

78.

23.06.2016

XVIII/86/2016

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Polska Cerekiew.

2016,poz.1504

79.

24.11.2016

XXI/101/2016

w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew

2016, poz.2655

80.

24.11.2016

XXI/103/2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z krytej pływalni

2016, poz.2584

81.

24.11.2016

XXI/109/2016

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Polska Cerekiew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Polska Cerekiew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

2016, poz.2585

82.

29.12.2016

XXII/114/2016

W sprawie przyjęcia Gminne Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w Polskiej Cerekwi na lata 2016 - 2020

----------------

83.

29.12.2016

XXII/115/2016

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew

2017, poz.211

84.

29.12.2016

XXII/116/2016

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Polskiej Cerekwi

2017, poz. 212

85.

09.02.2017

XXIII/120/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

---------------

86.

09.02.2017

XXIII/121/2017

w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior + „ w Polskiej Cerekwi

---------------

87.

03.03.2017

XXIV/122/2017

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych

2017, poz.758

ogłoszona: 10.03.2017

88.

03.03.2017

XXIV/123/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Polskiej Cerekwi

---------------

89.

03.03.2017

XXIV/124/2017

w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi oraz Dziennego Domu „ Senior +” w Polskiej Cerekwi oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi

---------------

90.

03.03.2017

XXIV/125/2017

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017, poz.741

91.

03.03.2017

XXIV/126/2017

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych prze gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017, poz. 742

92.

30.03.2017

XXV/129/2017

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

2017, poz. 1253

ogłoszona: 14.04.2017

straciła moc z dniem17.06.2017 na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

(t. j. Dz. U. z 2016 poz. 2134)

93.

30.03.2017

XXV/130/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ,trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew

2017, poz. 1295

ogłoszona : 19.04.2017

94.

30.03.2017

XXV/132/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczyciele

2017, poz.1255

ogłoszona: 14.04.2017

95.

30.03.2017

XXV/133/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017, poz.1256

ogłoszona : 14.04.2017

96.

25.05.2017

XXVI/136/2017

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Polska Cerekiew

2017, poz.1662

ogłoszona: 13.06.2017

97.

25.05.2017

XXVII/142/2017

w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego i cenę 1m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi

---------------

98.

21.09.2017

XXVIII/151/2017

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu

2017,poz. 2504

ogłoszona: 10.10.2017

99.

23.11.2017

XXIX/152/2017

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

2017, poz.2910

ogłoszona: 30.11.2017

100.

23.11.2017

XXIX/155/2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew

---------------

101.

23.11.2017

XXIX/156/2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

---------------

102.

23.11.2017

XXIX/157/2017

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.”

---------------

103.

23.11.2017

XXIX/158/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Gimnazjalno –Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi

---------------

104.

23.11.2017

XXIX/159/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny Herz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Lucyny Herz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie

---------------

105.

23.11.2017

XXIX/160/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu

2017, poz.2911

ogłoszona : 30.11.2017

106.

23.11.2017

XXIX/164/2017

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu

2017, poz. 2913

ogłoszona: 30.11.2017

107.

28.12.2017

XXX/169/2017

w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku

---------------

108.

28.12.2017

XXX/170/2017

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2017 - 2020

2018 ,poz.

109.

28.12.2017

XXX/172/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Polskiej Cerekwi

2018, poz.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2016
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  01-02-2016 10:33
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  09-07-2019 13:41
  przez: Piotr Kanzy
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 3195
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×