Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Referaty i Samodzielne Stanowiska w Urzędzie

Referaty i Samodzielne Stanowiska w Urzędzie

Art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, że wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego organizację i zasady działania określone zostały uchwałą nr XIV/85/96 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 1996 r. z późniejszymi zmianami.
Paragraf 6 i 7 załącznika nr 1 do w/w uchwały określa strukturę organizacyjną urzędu.

 

Sekretarz Gminy - Urszula Golisz, pok. nr 16

Zajmuje się sprawami związanymi z funkcjonowaniem i organizacją Urzędu Gminy, w niektórych przypadkach działa w zastępstwie Wójta Gminy, poświadcza autentyczność podpisów, spisuje testamenty.


Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik Piotr Kanzy, Zastępca Kierownika Kamila Janowska, , pok. nr 14

Załatwiane są tam sprawy związane z ewidencją ludności: rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, uznaniem dziecka, nadaniem imienia lub nazwiska, meldowania i wymeldowywania mieszkańców, wydawaniem dowodów osobistych.


Referat Finansowy

W referacie załatwiane są sprawy związane z wymiarem podatków i opłat lokalnych, księgowością podatkową, księgowością budżetową oraz płacami, realizacją rachunków i faktur, a także obsługą szkół.

Skarbnik Gminy - Maria Wieczorek - Juzwiszyn, pok. nr 24

Nadzoruje pracę w referacie finansowym.

Alicja Bigos - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, pok. nr 4
Mariola Słupczyńska - inspektor ds. księgowości podatkowej, pok. nr 4
Urszula Baryla - zastępca głównego księgowego, pok. nr 24
Eryka Istel - inspektor ds. księgowości budżetowej, pok. nr 24
Ilona Bujak - młodszy referent ds. księgowości budżetowej, pok. nr 24
Andrea Madeja - młodszy referent ds. księgowości budżetowej, płac, pok. nr 24
Gabriela Domin - inspektor ds. płac szkół i przedszkoli, pok. nr 24
Maria Komorek - inspektor ds. budżetowo - gospodarczych. Pracownik zajmuje się sprzedażą znaczków skarbowych, przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłat należności, zaopatruje Urząd w materiały i druki, pok. nr 12


Samodzielne stanowisko ds. Organizacyjnych i obsługi Rady Gminy i jej Organów

- inspektor Lucja Kuehnhardt, pok. nr 16

Pracownik załatwia sprawy związane z obsługą Rady Gminy i jej Organów, obsługą sekretariatu Urzędu, przyjmowaniem skarg i wniosków.


Samodzielne stanowisko ds. kadr

- inspektor Kamila Janowska, pok. nr 14

Pracownik załatwia sprawy kadrowe pracowników Urzędu.


Samodzielne stanowisko ds. oświaty, Młodzieżowej Rady Gminy oraz spraw organizacyjnych

- podinspektor Michaela Weirauch, pok. nr 15

Pracownik załatwia sprawy związane z prowadzeniem gminnych placówek oświatowych, obsługą Młodzieżowej Rady Gminy oraz sprawami organizacyjnymi Urzędu Gminy.


Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i melioracji

- podinspektor Adam Broniak, pok. nr 21

Pracownik załatwia sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi.


Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i mieniem gminnym

- podinspektor Irena Pytlik, pok. nr 11

Pracownik załatwia sprawy z zakresu zbywania i nabywania mienia komunalnego, dzierżawy oraz najmu gruntów i obiektów komunalnych, podziałami geodezyjnymi, wydawaniem opinii o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, przetargów i drogownictwa

- inspektor Ireneusz Smal, pok. nr 11

Pracownik załatwia sprawy związane z inwestycjami i przetargami, dba o zimowe utrzymanie dróg, a także o ich odpowiednie oznakowanie i remonty.


Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej, funduszy unijnych i promocji

podinspektor Łukasz Ciepliński, pok. nr 11

Pracownik zajmuje się sprawami techniczno-informatycznymi w urzędzie, planowaniem, przygotowywaniem i opracowywaniem przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków unijnych oraz promocją gminy.


Samodzielne stanowisko ds. obronności i ochrony przeciwpożarowej. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

- inspektor Mariusz Pendziałek, pok. nr 22

Pracownik załatwia sprawy związane z obronnością i obroną cywilną, wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew, rejestracją, poborem, zwolnieniem i odroczeniem z wojska. Prowadzi nadzór i współpracuje z ochotniczymi strażami pożarowymi, a także z klubami sportowymi.


Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw społecznych.

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

- inspektor Teresa Tarnowska, pok. nr 13

Pracownik załatwia sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, sprzedaż alkoholu, zajmuje się działalnością Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa

- inspektor Irena Jahn, pok. nr 13

Pracownik załatwia sprawy związane ze zwalczaniem chorób roślin i zwierząt, wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej.


Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

- Marek Kania, pok. nr 17

Pracownik załatwia sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy.


Radca Prawny

- Robert Musioł, pok. nr 16

Przyjmuje w każdy czwartek od godz. 12.00 do godz. 15.00.
Świadczy pomoc prawną związaną z funkcjonowaniem Urzędu, a także udziela porad prawnych mieszkańcom gminy. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 22.04.2009

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2009
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  22-04-2009 10:52
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  11-05-2020 11:35
  przez: Łukasz Ciepliński
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 4208
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl