Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014

Zgodnie z paragrafem 45 statutu Gminy Polska Cerekiew z przebiegu każdej sesji sporządzany jest protokół.

Paragraf 46 ust. 2 określa, co w szczególności protokół powinien zawierać:

 • numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
 • stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 • imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
 • odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
 • ustalony porządek obrad,
 • przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 • przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów : ”za”, „przeciw” i „wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
 • wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
 • podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnioenia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.

 

Protokoły z sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w kadencji 2010 - 2014

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 2011-01-03

 

 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  12-04-2011
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  12-04-2011 10:21
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  25-09-2015 10:59
  przez: Piotr Kanzy
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 1584
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl