Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia

 • Obwieszczenie o wydaniu postępowania odwieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na terenie miejscowości Ciężkowice" PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia - farma wiatrowa.pdf
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Regulacja koryta rzeki Cisek w km 6+580 ÷ 19+250 w miejscowościach Zakrzów-Łaniec, gmina Polska Cerekiew” PDFObwieszenie o zakończeniu postępowania - WZMiUW Opole.pdf
   
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Regulacja koryta rzeki Cisek w km 6+580 ÷ 19+250 w miejscowościach Zakrzów-Łaniec, gmina Polska Cerekiew” PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania - WZMiUW Opole.pdf
 • Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na regulacji koryta rzeki Cisek w km 6+580 ÷ 19+250 w miejscowościach Zakrzów-Łaniec, gmina Polska Cerekiew, do realizacji na działkach wskazanych we wniosku PDFObwieszczenie o umorzeniu postępowania wobec przdmiotowości - regulacja koryta rzeki Cisek.pdf
   
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Regulacja koryta rzeki Cisek w km 6+580 ÷ 19+250 w miejscowościach Zakrzów-Łaniec, gmina Polska Cerekiew PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania - WZMiUW Opole.pdf
   
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompostowni pryzmowej z infratrukturą towarzyszącą na wydzielonej działce ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach, gmina Polska Cerekiew PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji - PP.6733.2.2013 Remondis
   
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompostowni pryzmowej z infrastrukturą towarzyszącą na wydzielonej działce ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach, gmina Polska Cerekiew PDFobwieszenie o zakończeniu postępowania - REMONDIS.pdf
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompostowni pryzmowej z infrastrukturą towarzyszącą na wydzielonej działce ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach, gmina Polska Cerekiew PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania REMONDIS.pdf
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa podlegające komunalizacji tj. przejęcie na mienie Gminy Polska Cerekiew PDFObwieszczenie o wyłożeniu - komunalizacja.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego budowę wolno stojącej wieży antenowej tzn. wolno stojącej konstrukcji wsporczej anten i urządzeń radiowych/internetowych wykonanej w technologii strunobetonu wirowanego lub kratownicy, bez odciągów do realizacji na działce nr 28/2 obręb Grzędzin PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf
   
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu łączności radiowej/internetowej o wysokości całkowitej do 46 m npt wraz z infrastrukturą techniczną do realizacji na działce nr 28/2, obręb Grzędzin PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania - OSTROG.NET 25.06.2013.pdf
 • Obwieszczenie o o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na terenie miejscowości Ciężkowice” PDFObwieszczenie zawieszenie postępowania wiatraki.pdf
 • Obwieszczenie o złożeniu wniosku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na terenie miejscowości Ciężkowice” PDFObwieszczenie przed zawieszeniem postępowania wiatraki.pdf
 • Obwieszczenie o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kompostowni pryzmowej z infrastrukturą towarzyszącą na wydzielonej działce ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach, Gmina Polska Cerekiew" PDFObwieszczenie o zamieszczeniu decyzji REMONDIS.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wpłynięciu do tutejszego organu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą na terenie miejscowości Ciężkowice” PDFObwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny i wpłynięciu raportu.pdf
 • Obwieszczenie o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi krajowej nr 45 w celu poprawy szorstkości i równości na odcinkach: Granica województwa opolskiego - Polska Cerekiew od km 34+785 do km 37+285, w m. Polska Cerekiew od km 39+800 do km 41+200 oraz Długomiłowice – Reńska Wieś od km 41+400 do km 47+600" PDFObwieszczenie o zamieszczeniu decyzji GDDKiA.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Instalacja do odzysku odpadów zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach, gmina Polska Cerekiew” PDFObwieszczenie decyzja Remondis 2011.pdf
 • Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi, budowę odgałęzień wodociągowych zakończonych hydrantami, budowę zjazdów indywidualnych z dróg publicznych wraz z drogami dojazdowymi oraz zarurowanie części istniejących rowów do realizacji na działkach jak w/w decyzji oraz na działkach nr 144, 147, 208, 210, 211, 220, 221, 222, 223, 224, 231, 232 obręb Grzędzin, nr 29 i 42/2 obręb Dzielawy, nr 905/1 i 912 obręb Wronin, nr 150, 175 i 176 obręb Witosławie, nr 1473, 1495 i 1503 obręb Polska Cerekiew PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf
 • Obwieszczenie o uzgodnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego PDFObwieszczenie o uzgodnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdfObwieszczenie o zmianie wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do odzysku odpadów zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach, gmina Polska Cerekiew” realizowanego na dz.1369/1 obręb Ciężkowice i dz. 395/2 obręb Witosławice PDFzobacz.pdf
   
 • Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GP-7331-3/2010 z dnia 23.03.2010 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych „ORLIK 2012” (boisko do piłki nożnej oraz boisko do koszykówki i siatkówki) z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną – przyłączem energetycznym, wodnym i kanalizacyjnym oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 712/9, obręb Zakrzów PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do odzysku odpadów ze stacją przeładunkową zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach, gmina Polska Cerekiew” PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Polska Cerekiew o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr GP-7331-23/2008 z dnia 17.12.2008 r. dla zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowościach: Łaniec, Grzędzin, Dzielawy, Wronin, Witosławice, gm. Polska Cerekiew” PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę zespołu terenowych urządzeń sportowych "ORLIK 2012" PDFzobacz.pdf
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych. PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wpłynięciu postanowień uzgadniających projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych „ORLIK 2012” (boisko do piłki nożnej oraz boisko do koszykówki i siatkówki) z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną – przyłączem energetycznym, wodnym i kanalizacyjnym oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 712/9, obręb Zakrzów PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych „ORLIK 2012” (boisko do piłki nożnej oraz boisko do koszykówki i siatkówki) z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną – przyłączem energetycznym, wodnym i kanalizacyjnym oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 712/9, obręb Zakrzów  PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Instalacja do odzysku odpadów ze stacją przeładunkową zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach, gmina Polska Cerekiew  PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Przyłącze kablowe zasilające syrenę alarmową p.poż. i plac rekreacyjno-dożynkowy w Jaborowicach” na działkach nr 87 i 88 km.1. PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Przyłącze kablowe zasilające syrenę alarmową p.poż. i plac rekreacyjno-dożynkowy w Jaborowicach”, na działkach nr 87 i 88 km.1 PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Modernizacja kotłowni oraz budowa ciepłociągu i instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Zakrzowie PDFZobacz
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kochaniec na odcinku Pawłowiczki - Polska Cerekiew PDFzobacz.pdf
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych PDFzobacz.pdf
 • Ogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Modernizacja infrastruktury kolejowej bocznicy zakładowej Cukrowni "Cerekiew" PDFzobacz.pdf
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Realizacja modernizacji drogi gminnej - ul. Konarskiego w Polskiej Cerekwi PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa magazynu cukru o pojemności 4000 ton PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowania środków chemicznej ochrony roślin i nawozów sztucznych na wykańczalnię skór PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa istniejącej rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "Polska Cerekiew" do układu H4 wraz z dostarczeniem drugiego transformatora 110/15 kV-16 MVA oraz modernizacją istniejącej rozdzielni 15 kV wraz z dobudową drugiego transformatora potrzeb własnych 15/0,4 kV PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Wyposażenie zastępczego otworu studziennego w głębinowy aparat pompowy wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem oraz w rurociąg tłoczny i obudowę PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Zmiana sposobu użytkowania obiektu w byłych zabudowaniach Spółdzielni Usług Rolniczych w Polskiej Cerekwi na Stację Demontażu Pojazdów wycofanych z użytkowania PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa budynku pompowni wody przemysłowej i p. pożarowej wraz z zewnętrzną instalacją p. poż. oraz zasilaniem energetycznym PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Zabudowa podziemnych zbiorników na gaz płynny - propan 3 szt. o pojemności V = 6 700 l i 1 szt. o pojemności V = 4 850 l PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice PDFzobacz.pdf
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice PDFzobacz.pdf

 

Podmiot udostępniający:

Wójt Gminy

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Patrycja Treffon

Irena Pytlik

Data wytworzenia: 03.01.2007

 

[