Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednostki pomocnicze

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Jednostki pomocnicze Gminy Polska Cerekiew i ich sołtysi:
1. Sołectwo Ciężkowice - sołtys Małgorzata Sobota
2. Sołectwo Dzielawy - sołtys Anna Weiner
3. Sołectwo Grzędzin - sołtys Barbara Bartoń
4. Sołectwo Jaborowice - sołtys Agnieszka Mikołajczyk-Mierkiewicz 
5. Sołectwo Ligota Mała - sołtys Adrian Siewior
6. Sołectwo Koza - sołtys Damian Malcharek
7. Sołectwo Łaniec - sołtys Maria Wawrzynek
8. Sołectwo Mierzęcin - sołtys Andrzej Zakrzowski
9. Sołectwo Polska Cerekiew - sołtys Urszula Kochoń
10. Sołectwo Połowa - sołtys Waldemar Piegsa
11. Sołectwo Witosławice - sołtys Agata Janowska
12. Sołectwo Wronin - sołtys Krystian Składny
13. Sołectwo Zakrzów - sołtys Joanna Teister

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Statut sołectwa określa w szczególności:

  • Nazwę i obszar sołectwa.
  • Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  • Organizację i zadania sołectwa, sołtysa i rady sołeckiej.
  • Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji.
  • Zakres i formę kontroli organów gminy nad działalnością sołectwa.

Statuty sołectw Gminy Polska Cerekiew zostały nadane uchwałą Nr III/25/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 grudnia 2002 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 30 poz. 708.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie a wykonawczym - sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy ale bez prawa udziału w głosowaniu.