Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Rejestr utworzono na podstawie art.28 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz.1172)

Rejestr obejmuje akty prawa miejscowego Gminy Polska Cerekiew obowiązujące w dniu 2 stycznia 2015 roku.

 
 
Lp.
 
 
Data podjęcia
Nr uchwały
 
 
W sprawie

Rok, numer, pozycja Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego w którym akt został opublikowany

1.
2.
3.
4.
5.
 
1
 
30.04.1992
 
XII/55/92

trybu i szczegółowych warunków udzielania zwolnień od podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej

 
----------
 
 
 
 2
 
 
 
29.09.1995
 
 
 
VIII/55/95

określenia wizerunku herbu gminy Polska Cerekiew poprzez nawiązanie do tradycji historycznej Rad Parafialnych jak i funkcjonujących rzeźbiarskich przedstawień patronujących oraz dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych pieczęci Gminy Polska Cerekiew

 
 
 
---------
 
 
 
 
  3
 
 
 
 
 14.03.1997
 
 
 
 
 XIX/116/97

zmiany uchwały nr VIII/55/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 września 1995 r. w sprawie określenia wizerunku herbu gminy Polska Cerekiew poprzez nawiązanie do tradycji historycznej Rad Parafialnych jak i funkcjonujących rzeźbiarskich przedstawień patronujących oraz dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych pieczęci Gminy Polska Cerekiew

 
 
 
 
 ----------
 
 
4
 
 
12.03.1999
 
 
V/44/99


planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
na terenie gminy Polska Cerekiew

 
 
------------
 
5
 
25.04.2001
 
XVIII/151/2001

zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian”

 
----------
 
 
6
 
 
23.11.2001
 
 
XXI/179/2001

w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty, lub odroczenia terminu płatności podatków na rzecz gminy Polska Cerekiew

 
 
2001, Nr 122, poz.1208
 
 
 7
 
30.12.2002
 
 III/23/2002

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew

 
2003, Nr 15, poz. 388
 
 8
 
30.12.2002
 
III/25/2002

nadania Statutu Sołectwu: Ciężkowice. Dzielawy, Grzędzin, Jaborowice, Koza, Ligota Mała, Łaniec, Mierzęcin, Polska Cerekiew, Połowa, Witosławice, Wronin, Zakrzów

 
2003, Nr 30, poz.708
 
9
 
30.04.2003
 
V/49/2003
Statutu Gminy Polska Cerekiew
 
2003, Nr 54, poz.105
 
10
 
27.06.2003
 
VI/58/2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - zachodniej części wsi Zakrzów

 
2003, Nr 70, poz.1337
 
11
 
27.06.2003
 
VI/59/2003

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice

 
2003, Nr 70, poz.1338
 
12
 
02.12.2003
 
X/87/2003
zwolnień z podatku od nieruchomości
 
2003, Nr 104, poz. 2069
 
13
 
02.12.2003
 
X/88/2003
zwolnienia z podatku od środków transportowych
 
2003, Nr 104, poz.2070
 
 
14
 
 
09.02.2004
 
 
XII/98/2004

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
 
2004, Nr 28, poz. 926
 
15
 
30.06.2004
 
XIV/112/2004
zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
 
2004, Nr 60, poz.1645
 
 
16
 
 
26.11.2004
 
 
XVI/131/2004

ustalenia wzorów formularzy, informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
 
2004, Nr 87, poz.2343
 
17
 
26.11.2004
 
XVI/133/2004

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew

 
2005, Nr 2 , poz.56
 
 
18
 
 
30.03.2012
 
 
XIX/162/2005

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew

 
 
2005, Nr 34, poz. 909
 
19
 
30.03.2005
 
XIX/163/2005
zasad gospodarowania nieruchomościami
 
2005, Nr 37, poz.1210
 
20
 
25.04.2005
 
XX/175/2005

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane pod warunkiem zwrotu

 
2005, Nr 38 , poz.1264
 
21
 
28.06.2005
 
XXI/183/2005
określenia zasad ustalania poboru i wysokości opłaty targowej
 
2005, Nr 60, poz. 1732
 
 
 
22
 
 
 
30.11.2005
 
 
 
XXIV/199/2005

zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XVI/131/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
 
 
2005, Nr 84, poz. 2855
 
 
23
 
 
 30.11.2005
 
 
XXIV/205/2005

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
 
2006, Nr 2, poz.25
 
24
 
29.12.2005
 
XXV/215/2005
zwolnienia z podatku od środków transportowych
 
2006, Nr 15, poz.460
 
 
25
 
 
29.12.2005
 
 
XXV/216/2005

zmiany uchwały nr XIX/162/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielana pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew

 
 
2006, Nr 13, poz. 418
 
 
26
 
 
02.03.2006
 
 
XXVI/219/2006

zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice – wieś Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska – tereny usługowe

 
 
2006, Nr 28, poz. 1001
 
 
27
 
 
02.03.2006
 
 
XXVI/220/2006

zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice – tereny produkcyjno - składowe

 
 
2006, Nr 28, poz.1002
 
28
 
26.04.2006
 
XXVII/233/2006
sprawiania pogrzebu przez Gminę Polska Cerekiew
 
2006, Nr 36, poz.1199
 
29
 
26.04.2006
 
XXVII/238/2006
zasad udzielania stypendium dla uczniów
 
2006, Nr 36, poz. 1200
 
30
 
29.06.2006
 
XXVIII/252/2006

podziału gminy Polska Cerekiew na obwody głosowania,
ich granice i numery

 
2006, Nr 48, poz.1547
 
 
31
 
 
25.07.2006
 
 
XXIX/255/2006

podziału gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ich granice oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
 
-----------
 
 
32
 
 
28.06.2007
 
 
VIII/46/2007

zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice ul. Fabryczna – Dworcowa – Ciepłodolska – rejon Cukrowni

 
 
2007, Nr 61, poz.1875
 
33
 
27.09.2007
 
X/63/2007
zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
 
2007,Nr 79, poz. 2397
 
34
 
 
06.12.2007
 
XI/68/2007
 
opłaty od posiadania psów
 
2007, Nr 96, poz. 3151
 
 
35
 
 
06.12.2007
 
 
XI/74/2007

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyzywania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
 
2008, Nr 7, poz.197
 
 
 
36
 
 
 
06.12.2007
 
 
 
XI/75/2007

zmiany uchwały Nr XIX/162/2005 rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew

 
 
 
2008, Nr 4 poz. 120
 
37
 
24.06.2008
 
XV/102/2008
ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich
 
2008, Nr 54, poz.1717
 
38
 
24.06.2008
 
XV/111/2008

zasad usytuowania na terenie Gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2008, Nr 54, poz.1719
 
39
 
27.11.2008
 
XVIII/119/2008
zwolnień od podatku od nieruchomości
 
2008, Nr 100, poz.2350
 
40
 
27.11.2008
 
XVIII/120/2008
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
2008, Nr 100, poz. 2351
 
 
 
41
 
 
 
 20.04.2009
 
 
 
 XXI/143/2009

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród

 
 
 
2009, Nr 38, poz. 694
 
42
 
25.06.2009
 
XXIII/148/2009
zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
 
2009, Nr 58, poz.975
 
 
 
 
43
 
 
 
 
25.06.2009
 
 
 
 
XXIII/149/2009

zmiany Uchwały Nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród

 
 
 
 
2009, nr 58, poz. 976
 
44
 
22.04.2010
 
XXVIII/193/2010

przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2010-2013

 
2010, Nr 63, poz.842
 
 
45
 
 
22.09.2010
 
 
XXXII/209/2010

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych

 
 
2010, Nr 128, poz.1459
 
 
 
 
46
 
 
 
 
22.09.2010
 
 
 
 
XXXII/214/2010

szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 
 
 
 
2010, Nr 117, poz.1278
 
 
 
 
47
 
 
 
 
 06.10.2010
 
 
 
 
 XXXIII/217/2010

zmiany uchwały Nr XXXII/214/2010 z 22.09.2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 
 
 
 
2010, Nr 117, poz.1279
 
 
48
 
 
10.11.2010
 
 
XXXIV/223/2010

ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew

 
 
2010, Nr 148, poz.1762
 
 
49
 
 
10.11.2010
 
 
XXXIV/225/2010

szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych , przyznawanych za wysokie wyniki portowe zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew

 
 
2011, Nr 5, poz. 38
 
 
 
50
 
 
 
10.12.2010
 
 
 
II/6/2010

zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych , przyznawanych za wysokie wyniki portowe zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew

 
 
 
2011, Nr 5, poz.39
 
 
51
 
 
28.12.2010
 
 
III/10/2010

zmiany uchwały własnej nr XVI/131/2004 z 26.11.2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
 
2011, Nr 10, poz. 598
 
 
52
 
 
17.02.2011
 
 
IV/19/2011

zmiany uchwały własnej XVIII/120/2008 z 27.11.2008 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
 
2011, Nr 42, poz. 539
 
 
53
 
 
25.03.2011
 
 
V/21/2011

opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew

 
 
2011, Nr 44, poz. 566
 
54
 
25.03.2011
 
V/29/2011
zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
 
2011, Nr 47, poz. 2522
 
 
55
 
 
30.11.2011
 
 
X/52/2011

zmiany uchwały własnej nr XVI/131/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

 
 
2011, Nr 146, poz. 1872
 
56
 
30.11.2011
 
X/53/2011
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
2011, Nr 146, poz.1873
 
57
 
30.11.2011
 
X/58/2011

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów

 
2012, poz.70
 
 
 
 
58
 
 
 
 
28.06.2012
 
 
 
 
XV/83/2012

określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli

 
 
 
 
2012, poz.1025
 
59
 
20.09.2012
 
XVII/91/2012

zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew

 
2012, poz. 1399
 
60
 
20.09.2012
 
XVII/92/2012

podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 
2012, poz. 1400
 
61
 
20.09.2012
 
XVII/93/2012

podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
2012, poz. 1401
 
62
 
29.11.2012
 
XVIII/103/2012

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice

 
nie podlega ogłoszeniu
 
63
 
29.11.2012
 
XVIII/104/2012

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 - 2017

 
2013, poz. 32
 
64
 
27.12.2012
 
XX/114/2012

zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 - 2017

 
2013, poz. 33
 
65
 
26.03.2013
 
XXI/124/2013
regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Polska Cerekiew
 
2013, poz. 936
 
66
 
27.0.2014
 
XXIII/155/2014
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
2014, poz. 1033
 
67
 
27.03.2014
 
XXVIII/157/2014

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 w formie piniężnej

 
2014, poz. 1018
 
68
 
27.03.2014
 
XXVIII/158/2014

określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych  wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania nala lata  2014 - 2020”.

 
2014, poz. 1019
 
69
 
27.03.2014
 
XXVIII/160/2014

zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska cerekiew  z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polska Cerekiew

 
2014,poz 1020
 
70
 
21.05.2014
 
XXIX/175/2014

zmiany uchwały Nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt

 
2014, 1512
 
71
 
26.06.2014
 
XXX/181/2014

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew

 
2014,po.1778
 
72
 
25.09.2014
 
XXXI/188/2014

uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Polska Cerekiew  zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu gminy Polska cerekiew przy udziale funduszy  uzyskanych z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu

 
nie podlega ogłoszeniu
 
73
 
20.10.2014
 
XXXII/190/2014

przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew.

 
nie podlega ogłoszeniu
 
74
 
06.11.2014
 
XXXIII/193/2014

przyjęcia „Rocznego programu współpracy  Gminy Polska cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  w 2015 r.”

 
nie podlega ogłoszeniu
75
04.12.2014
II/6/2014
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014, poz.2771

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Urszula Golisz
Data wytworzenia:
2012-11-06