Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2014 roku
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej PDFUchwała.XXVIII.156.2014.2014-03-27.pdf (93,03KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/157/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej PDFUchwała.XXVIII.157.2014.2014-03-27.pdf (94,60KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/158/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" PDFUchwała.XXVIII.158.2014.2014-03-27.pdf (96,09KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/159/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polska Cerekiew środków stanowiących fundusz sołecki PDFUchwała.XXVIII.159.2014.2014-03-27.pdf (69,14KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała.XXVIII.160.2014.2014-03-27.pdf (181,61KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/165/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXVI/147/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej PDFUchwała.XXVIII.165.2014.2014-03-27.pdf (55,98KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/166/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Polska Cerekiew spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą” Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” PDFUchwała.XXVIII.166.2014.2014-03-27.pdf (59,33KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała.XXVIII.167.2014.2014-03-27.pdf (65,52KB)


 • UCHWAŁA Nr XXVIII/169/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę Polska Cerekiew projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDFUchwała.XXVIII.169.2014.2014-03-27.pdf (62,54KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/170/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała.XXVIII.170.2014.2014-03-27.pdf (54,33KB)
 • UCHWAŁA Nr XXIX/171/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014 PDFUchwała.XXIX.171.2014.2014-05-21.pdf (113,12KB)
 • UCHWAŁA Nr XXIX/172/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PDFUchwała.XXIX.172.2014.2014-05-21.pdf (60,21KB)
 • UCHWAŁA Nr XXIX/173/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie łączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego. PDFUchwała.XXIX.173.2014.2014-05-21.pdf (54,85KB)
 • UCHWAŁA Nr XXIX/174/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu PDFUchwała.XXIX.174.2014.2014-05-21.pdf (82,43KB)
 • UCHWAŁA Nr XXIX/175/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt PDFUchwała.XXIX.175.2014.2014-05-21.pdf (76,11KB)
 • UCHWAŁA Nr XXIX/176/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej PDFUchwała.XXIX.176.2014.2014-05-21.pdf (59,44KB)
 • UCHWAŁA Nr XXX/177/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok PDFUchwała.XXX.177.2014.2104-06-26.pdf (55,82KB)
 • UCHWAŁA Nr XXX/178/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2013 rok PDFUchwała.XXX.178.2014.2104-06-26.pdf (58,39KB)
 • UCHWAŁA Nr XXX/179/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014 PDFUchwała.XXX.179.2014.2104-06-26.pdf (102,56KB)
 • UCHWAŁA Nr XXX/181/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew PDFUchwała.XXX.181.2014.2104-06-26.pdf (63,46KB)
 • UCHWAŁA Nr XXX/182/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Droga do lepszej przyszłości III” PDFUchwała.XXX.182.2014.2104-06-26.pdf (63,13KB)
 • UCHWAŁA Nr XXX/183/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu PDFUchwała.XXX.183.2014.2104-06-26.pdf (95,29KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXI/185/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Droga do lepszej przyszłości III” PDFUchwała.XXXI.185.2014.2104-09-25.pdf (31,66KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy PDFUchwała.XXXI.186.2014.2104-09-25.pdf (31,54KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXI/187/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 sierpnia 2014 r. na działalność Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała.XXXI.187.2014.2104-09-25.pdf (1,49MB)

 • UCHWAŁA Nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFUchwała.XXXI.188.2014.2104-09-25.pdf (74,13KB)
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 2014-04-04