Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2015 roku


 • UCHWAŁA Nr IV/19/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/1011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości PDFUchwała.IV.19.2015.2015-02-26.pdf (111,34KB)
 • UCHWAŁA Nr IV/20/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFUchwała.IV.20.2015.2015-02-26.pdf (347,41KB)

 • UCHWAŁA Nr IV/21/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów PDFUchwała.IV.21.2015.2015-02-26.pdf (95,61KB)


 • UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFUchwała.IV.22.2015.2015-02-26.pdf (176,78KB)
 • UCHWAŁA Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015 PDFUchwała.V.23.2015.2015-03-25.pdf (490,71KB)
 • UCHWAŁA Nr V/26/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała.V.26.2015.2015-03-25.pdf (193,37KB)


 • UCHWAŁA Nr V/28/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę PDFUchwała.V.28.2015.2015-03-25.pdf (95,14KB)

 • UCHWAŁA Nr V/29/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew Nr IV/19/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości PDFUchwała.V.29.2015.2015-03-25.pdf (112,07KB)

 • UCHWAŁA Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015  PDFUchwała.VI.30.2015.2015-05-20.pdf (360,76KB)

 • UCHWAŁA Nr VI/31/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3  wody dla odbiorców z wodociągu gminnego i cenę 1m3  ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi  PDFUchwała.VI.31.2015.2015-05-20.pdf (197,80KB) • UCHWAŁA Nr VI/34/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 r. Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała.VI.34.2015.2015-05-20.pdf (597,25KB) 

 • UCHWAŁA Nr VII/35/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok PDFUchwała.VII.35.2015.2015-06-24.pdf (183,79KB) 


 • UCHWAŁA Nr VII/37/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015 PDFUchwała.VII.37.2015.2015-06-24.pdf (375,34KB) 


 • UCHWAŁA Nr VII/39/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/190/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew PDFUchwała.VII.39.2015.2015-06-24.pdf (202,28KB) 

 • UCHWAŁA Nr VII/40/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych PDFUchwała.VII.40.2015.2015-06-24.pdf (199,30KB) 

 • UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 7 maja 2015 r. na działalność Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała.VII.41.2015.2015-06-24.pdf (193,20KB) 

 • UCHWAŁA Nr VII/42/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  PDFUchwała.VII.42.2015.2015-06-24.pdf (377,02KB) 

 • UCHWAŁA Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” realizowanego w ramach projektu pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w "Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PDFUchwała.VIII.43.2015.2015-08-25.pdf (139,76KB)
  PDFZałącznik do uchwały nr VIII 43 2008 15 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25.08.2015.compressed.pdf (48,87MB)
 • UCHWAŁA Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
  PDFUchwała Nr VIII.44.2015.2015-08-25.pdf (1,61MB)
 • UCHWAŁA Nr IX/45/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
  PDFUchwała.IX.45.2015.2015-09-23.pdf (381,74KB)
 • UCHWAŁA Nr IX/46/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  PDFUchwała.IX.46.2015.2015-09-23.pdf (2,43MB)
 • UCHWAŁA Nr IX/47/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2016 - 2019
  PDFUchwała.IX.47.2015.2015-09-23.pdf (168,09KB)
 • UCHWAŁA Nr X/48/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy  do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Euro-Country”
  PDFUchwała.X.48.2015.2015-10-15.pdf (582,57KB)
 • UCHWAŁA Nr X/49/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
  PDFUchwała.X.49.2015.2015-10-15.pdf (351,58KB)
 • UCHWAŁA Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
  PDFUchwała.XIII.51.2015.2015-11-26.pdf (332,75KB)

 • UCHWAŁA Nr XIII/52/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  PDFUchwała.XIII.52.2015.2015-11-26.pdf (3,08MB)

 • UCHWAŁA Nr XIII/53/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  PDFUchwała.XIII.53.2015.2015-11-26.pdf (131,76KB)
 • UCHWAŁA Nr XIII/54/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  PDFUchwała.XIII.54.2015.2015-11-26.pdf (154,32KB)
 • UCHWAŁA Nr XIII/55/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
  PDFUchwała.XIII.55.2015.2015-11-26.pdf (2,53MB)
 • UCHWAŁA Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew
  PDFUchwała.XIII.56.2015.2015-11-26.pdf (131,22KB)
 • UCHWAŁA Nr XIII/57/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
  publicznego w 2016 roku„
  PDFUchwała.XIII.57.2015.2015-11-26.pdf (320,24KB)
 • UCHWAŁA Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  PDFUchwała.XIII.58.2015.2015-11-26.pdf (242,61KB)
 • UCHWAŁA Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
  PDFUchwała.XIII.59.2015.2015-11-26.pdf (205,16KB)
 • UCHWAŁA Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na rok 2016
  PDFUchwała.XIV.60.2015.2015-12-29.pdf (2,37MB)
 • UCHWAŁA Nr XIV/61/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  PDFUchwała.XIV.61.2015.2015-12-29.pdf (3,28MB)
 • UCHWAŁA Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015
  PDFUchwała.XIV.62.2015.2015-12-29.pdf (147,65KB)
 • UCHWAŁA Nr XIV/63/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  PDFUchwała.XIV.63.2015.2015-12-29.pdf (2,46MB)
 • UCHWAŁA Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
  PDFUchwała.XIV.64.2015.2015-12-29.pdf (158,82KB)

 • UCHWAŁA Nr XIV/65/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej Gminy Polska Cerekiew
  PDFUchwała.XIV.65.2015.2015-12-29.pdf (151,66KB)
 • UCHWAŁA Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  PDFUchwała.XIV.66.2015.2015-12-29.pdf (226,90KB)
 • UCHWAŁA Nr XIV/67/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
  PDFUchwała.XIV.67.2015.2015-12-29.pdf (138,21KB)
 • UCHWAŁA Nr XIV/68/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
  PDFUchwała.XIV.68.2015.2015-12-29.pdf (118,43KB)
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 2015-04-15