Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2016

PODATKI 2016

 

Podatek rolny

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014r.poz.40), art, 4, art. 6, oraz ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2013r. poz.465), podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy od początku danego roku podatkowego, mają obowiązek w terminie do 15 stycznia 2016 roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski z 2015r.poz. 1025 z 20 października 2015 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016) – 53,75 za 1 dt.

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów rolnych – liczba ha  przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
 2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 53,75 zł = 134,38 zł
 • od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 53,75 zł = 268,75 zł

Podatek leśny

obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (Monitor Polski z 2015r.  poz. 1028 z 20 października 2015 r.),  wynosi 191,77 zł za 1 m³

 1. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
 • podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

 • od 1ha lasów równowartość pieniężną 0.220 m³ x 191,77 zł = 42,19 zł.

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spółdzielczym Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001.

 

Podatek od nieruchomości

 

W dniu 26 listopada 2015r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XIII/53/2015);

 

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 od 1 m2 powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł.  od 1 m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym

- 9,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,56 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3. Od budowli:

- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

 

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje dłuższy termin dla składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wpłatę podatku za styczeń.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r.  poz. 849 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zobowiązane są składać do 31 stycznia każdego roku organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości wpłacić bez wezwania na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

Podatek od środków transportowych

W dniu 26 listopada 2015r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała Nr XIII/54/2015);

Uchwały dostępne są w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl.

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje, że w 2016r. stawka podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł. za 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016r. na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł.

Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch niżej wymienionych terminach.

 • od 1 lutego 2016 r. do 02 marca 2016 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
 • od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r.- wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Opłata od posiadania psów

Obowiązuje uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 06 grudnia 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego w wysokości 20,00 zł. od jednego psa rocznie posiadanego przez osoby fizyczne.

Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik stał się właścicielem psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie tego obowiązku.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstał lub wygasł w ciągu roku kalendarzowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej zapłaty.

Opłatę od posiadania psów uiszcza się w kasie Urzędu Gminy, lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.  

 

Zwolnienia podatkowe

- Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008r, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – grunty budynki lub ich części oraz budowle służące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

- Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

- Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnym i leśnym na 2016r.

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje, ze z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2014r. poz.849, z póź. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2 2013r. poz.1381 oraz z 2014r. poz.40), oraz ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz.465), wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1045 ze zm.). 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w/w ustawą to:

 1. Doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na ich zły stan techniczny tj;

 

 1. względy techniczne nie obejmują już gruntów
 2. względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części
 3. warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „ związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji:

▪ decyzji o nakazie rozbiórki ) art.67 ust.1 ustawy Prawo budowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenie) lub

▪ decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wykończono budynek, budowlę lub l=ich części z użytkowania.

 1. Postępowanie podatkowe nie będzie wszczęte, a już wszczęte będzie umorzone jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych , na dzień 1stycznia danego roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru ( w obrocie krajowym)

 

Aktualnie kwota, do której nie będą wystawiane decyzje wynosi 6,10 zł. w praktyce, ze względu na zasadę zaokrąglenia podatków będzie to kwota 6,49 zł.

 1. Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ( nie dotyczy podatku od środków transportowych i opłat lokalnych).

W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł. podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Dowolność decyzji gminy dotyczy stawek podatku oraz zwolnień z podatku, lecz nie metod jego poboru. Dopuszczalne jest natomiast wnioskowanie o rozłożeniu podatku na raty lub odroczenie jego  poboru. Decyzja w tej sprawie będzie jednak uznaniowa i wydana zostanie na wniosek podatnika, a nie automatycznie.

4. Ograniczenie zwolnień podatkowych

Dokonano zmiany art.7 ust.1 pkt 5  u.o.p.l. na podstawie, którego zwolnione będą od podatku od nieruchomości ”grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży”

Zmiany w podatku rolnym i leśnym

Art.1. ustawy o podatku rolnym otrzymuje brzmienie

-„ Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza”

 1.  Nowe zasady przeliczenia następujących użytków rolnych

▪ rowy 1 ha fiz. = 0,2 ha przel

▪ grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

▪ grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

▪ grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz.= 1 ha przel.

▪ grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz.= 1 ha przel.

 1. Ograniczono zakres zwolnień w podatku rolnym:

▪ w związku z brakiem obowiązującej służby wojskowej zniesiono ulgę w podatku rolnym dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową – uchylono art.13a ustawy o podatku rolnym

3. Zniesiono preferencyjna stawkę podatku leśnego(50%) dla lasów ochronnych zmiana art.4 pkt 3 ustawy o podatku leśnym

 1. Wprowadzono nowe pojęcie łącznego zobowiązania pieniężnego – dodano art.6a w ustawie o podatku leśnym.

 

Powyższe zmiany spowodują konieczność dostosowania wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących  na terenie Gminy Polska Cerekiew.