Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2016 roku

UCHWAŁA Nr XV/69/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016.
PDFUchwała.XV.69.2016.2016-02-18.pdf (311,56KB)

UCHWAŁA Nr XV/70/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XV.70.2016.2016-02-18.pdf (2,21MB)

UCHWAŁA Nr XV/71/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do Stowarzyszenia pod nazwą „Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny”.
PDFUchwała.XV.71.2016.2016-02-18.pdf (213,17KB)
PDFStatut Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.pdf (300,29KB)

UCHWAŁA Nr XVI/72/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016.
PDFUchwała.XVI.72.2016.2016-03-31.pdf (635,86KB)

UCHWAŁA Nr XVI/73/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XVI.73.2016.2016-03-31.pdf (279,21KB)

UCHWAŁA Nr XVI/74/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.
PDFUchwała.XVI.74.2016.2016-03-31.pdf (151,61KB)

UCHWAŁA Nr XVI/75/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew - Złoty Florian
PDFUchwała.XVI.75.2016.2016-03-31.pdf (129,62KB)

UCHWAŁA Nr XVI/76/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/179/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty, lub odroczenia terminu płatności podatków na rzecz Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XVI.76.2016.2016-03-31.pdf (129,02KB)

UCHWAŁA Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016.
PDFUchwała.XVII.77.2016.2016-05-19.pdf (318,52KB)
XLSXFundusz Sołecki 2016 - Załącznik do Uchwały nr 77.xlsx (152,95KB)
 

UCHWAŁA Nr XVII/78/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XVII.78.2016.2016-05-19.pdf (417,92KB)

UCHWAŁA Nr XVII/79/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców w wodociągu gminnego i cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi.
PDFUchwała.XVII.79.2016.2016-05-19.pdf (129,25KB)

UCHWAŁA Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
PDFUchwała.XVII.80.2016.2016-05-19.pdf (156,68KB)

UCHWAŁA Nr XVIII/81/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na rok 2015.
PDFUchwała.XVIII.81.2016.2016-06-23.pdf (126,42KB)

UCHWAŁA Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2015 rok.
PDFUchwała.XVIII.82.2016.2016-06-23.pdf (129,47KB)

UCHWAŁA Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016.
PDFUchwała.XVIII.83.2016.2016-06-23.pdf (527,45KB)

UCHWAŁA Nr XVIII/84/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XVIII.84.2016.2016-06-23.pdf (170,63KB)

UCHWAŁA Nr XVIII/85/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XVIII.85.2016.2016-06-23.pdf (3,38MB)

UCHWAŁA Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XVIII.86.2016.2016-06-23.pdf (247,87KB)

UCHWAŁA Nr XVIII/87/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Polska Cerekiew pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów" Czysty Region" sp. z 0.0.
PDFUchwała.XVIII.87.2016.2016-06-23.pdf (77,10KB)

UCHWAŁA Nr XIX/88/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016.
PDFUchwała.XIX.88.2016.2016-09-22.pdf (533,53KB)

UCHWAŁA Nr XIX/89/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XIX.89.2016.2016-09-22.pdf (3,29MB)

UCHWAŁA Nr XIX/90/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polska Cerekiew”
PDFUchwała.XIX.90.2016.2016-09-22.pdf (133,35KB)
PDFPGN_Gmina_Polska_Cerekiew.pdf (2,54MB)

UCHWAŁA Nr XX/91/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016.
PDFUchwała.XX.91.2016.2016-10-13.pdf (621,49KB)

UCHWAŁA Nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.
PDFUchwała.XX.92.2016.2016-10-13.pdf (142,64KB)

UCHWAŁA Nr XXI/93/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016.
PDFUchwała.XXI.93.2016.2016-11-24.pdf (633,64KB)

UCHWAŁA Nr XXI/94/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXI.94.2016.2016-11-24.pdf (4,01MB)

UCHWAŁA Nr XXI/95/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchwała.XXI.95.2016.2016-11-24.pdf (102,30KB)

UCHWAŁA Nr XXI/96/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXI.96.2016.2016-11-24.pdf (134,30KB)

UCHWAŁA Nr XXI/97/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku,
PDFUchwała.XXI.97.2016.2016-11-24.pdf (322,87KB)

UCHWAŁA Nr XXI/98/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
PDFUchwała.XXI.98.2016.2016-11-24.pdf (245,28KB)

UCHWAŁA Nr XXI/99/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
PDFUchwała.XXI.99.2016.2016-11-24.pdf (208,71KB)

UCHWAŁA Nr XXI/100/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi
PDFUchwała.XXI.100.2016.2016-11-24.pdf (185,26KB)

UCHWAŁA Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXI.101.2016.2016-11-24.pdf (93,11KB)

UCHWAŁA Nr XXI/102/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.
PDFUchwała.XXI.102.2016.2016-11-24.pdf (382,90KB)

UCHWAŁA Nr XXI/103/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z krytej pływalni.
PDFUchwała.XXI.103.2016.2016-11-24.pdf (182,91KB)

UCHWAŁA Nr XXI/104/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXI.104.2016.2016-11-24.pdf (54,34KB)

UCHWAŁA Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa.
PDFUchwała.XXI.105.2016.2016-11-24.pdf (208,03KB)

UCHWAŁA Nr XXI/106/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.
PDFUchwała.XXI.106.2016.2016-11-24.pdf (209,24KB)

UCHWAŁA Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.
PDFUchwała.XXI.107.2016.2016-11-24.pdf (205,73KB)

UCHWAŁA Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.
PDFUchwała.XXI.108.2016.2016-11-24.pdf (207,51KB)

UCHWAŁA Nr XXI/109/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Polska Cerekiew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Polska Cerekiew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
PDFUchwała.XXI.109.2016.2016-11-24.pdf (264,38KB)

UCHWAŁA Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na rok 2017.
PDFUchwała.XXII.110.2016.2016-12-29.pdf (2,16MB)
PDFUzasadnienie do budżetu 2017r..pdf (314,34KB)
PDFZadania inwestycyjne.pdf (124,96KB)

UCHWAŁA Nr XXII/111/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUCHWAŁA.XXII.111.2016.2016.29.12.pdf (1,05MB)

UCHWAŁA Nr XXII/112/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016.
PDFUchwała.XXII.112.2016.2016-12-29.pdf (519,86KB)

UCHWAŁA Nr XXII/113/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUCHWAŁA.XXII.113.2016.2016.29.12.pdf (826,94KB)

UCHWAŁA Nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie  przyjęcia  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w  Polskiej  Cerekwi  na  lata  2016-2020.
PDFUchwała.XXII.114.2016.2016-12-29.pdf (131,12KB)
PDFStrategia.pdf (394,07KB)

UCHWAŁA Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew
PDFUchwała.XXII.115.2016.2016-12-29.pdf (99,70KB)

UCHWAŁA Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Polskiej Cerekwi
PDFUchwała.XXII.116.2016.2016-12-29.pdf (170,38KB)

UCHWAŁA Nr XXII/117/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXII.117.2016.2016-12-29.pdf (160,06KB)