Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2017

PODATKI 2017

 

Podatek rolny
DOCZR-1b wzor 2014 formularza dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych 2016.doc (94,00KB)
DOCZR-1a wzor formularza dane o nieruchomościach rolnych_w.doc (57,00KB)
DOCIR-1 wzor informacji w sprawach podatku rolnego 2016.doc (97,50KB)
DOCDR-1 Wzor deklaracji na podatek rolny 2016.11.03.doc (147,50KB)
 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014r.poz.40), art, 4, art. 6, oraz ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2013r. poz.465), podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy od początku danego roku podatkowego, mają obowiązek w terminie do 15 stycznia 2017 roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru:

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski z 2016r.poz. 993 z 18 października 2016 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017) – 52,44 za 1 dt.

 

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów rolnych – liczba ha  przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
 2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 52,44 zł = 131,10 zł
 • od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 52,44 zł = 262,20 zł

 

Podatek leśny
DOCZL-1a wzor formularza dane o nieruchomosciach lesnych_w.doc (58,50KB)
DOCZL-1b wzor formularza dane o zwolnieniach podatkowych 2016.doc (66,00KB)
DOCIL-1 wzor informacji w sprawach podatku lesnego 2016.doc (84,00KB)
DOCDL-1 Wzor deklaracji na podatek lesny 2016 (2).doc (99,00KB)
 

 

obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (Monitor Polski z 2016r.  poz. 996 z 20 października 2016 r.),  wynosi 191,01 zł za 1 m³

 

 1. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

 • podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

 

 • od 1ha lasów równowartość pieniężną 0.220 m³ x 191,01 zł = 42,02 zł.

 

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spółdzielczym Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001.

 

Podatek od nieruchomości
DOCZN1B.doc (105,00KB)
DOCZN1A.doc (63,50KB)
DOCDN-1 Wzor deklaracji na podatek od nieruchomosci 2016.11.03.doc (154,00KB)
 

 

W dniu 24 listopada 2016r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXI/95/2016);

 

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 od 1 m2 powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,(Dz. U. z 2015r. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł.  od 1 m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym

- 9,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,56 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3. Od budowli:

- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

 

Podatek od środków transportowych

 

W dniu 26 listopada 2015r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała Nr XIII/54/2015);

 

Uchwały dostępne są w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego

 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje, że na 2017r. stawka zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł. do 1 litr oleju, a zatem taka sama jak w 2016 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017r. na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł.

Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch niżej wymienionych terminach.

 • od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
 • od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r.- wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Opłata od posiadania psów

 

Obowiązuje uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 06 grudnia 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego w wysokości 20,00 zł. od jednego psa rocznie posiadanego przez osoby fizyczne.

Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik stał się właścicielem psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie tego obowiązku.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstał lub wygasł w ciągu roku kalendarzowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej zapłaty.

Opłatę od posiadania psów uiszcza się w kasie Urzędu Gminy, lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.  

 

 

Zwolnienia podatkowe

 

- Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008r, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – grunty budynki lub ich części oraz budowle służące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

- Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

- Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych