Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2017 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/118/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na rok 2017
PDFUchwała.XXIII.118.2017.2017-02-09.pdf (309,83KB)

UCHWAŁA Nr XXIII/119/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za oddanie nieruchomości w trwały zarząd
PDFUchwała.XXIII.119.2017.2017-02-09.pdf (124,12KB)

UCHWAŁA Nr XXIII/120/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
PDFUchwała.XXIII.120.2017.2017-02-09.pdf (209,21KB)
PDFZałącznik nr 1.pdf (126,50KB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (123,05KB)
PDFZałącznik nr 3.pdf (126,92KB)

UCHWAŁA Nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Polskiej Cerekwi
PDFUchwała.XXIII.121.2017.2017-02-09.pdf (284,34KB)

UCHWAŁA Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości obiektów sportowych
PDFUchwała.XXIV.122.2017.2017-03-03.pdf (101,06KB)

UCHWAŁA Nr XXIV/123/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior + w Polskiej Cerekwi
PDFUchwała.XXIV.123.2017.2017-03-03.pdf (129,30KB)

UCHWAŁA Nr XXIV/124/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi oraz Dziennego Domu Senior +w Polskiej Cerekwi oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi
PDFUchwała.XXIV.124.2017.2017-03-03.pdf (155,67KB)

UCHWAŁA Nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
PDFUchwała.XXIV.125.2017.2017-03-03.pdf (117,43KB)

UCHWAŁA Nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
PDFUchwała.XXIV.126.2017.2017-03-03.pdf (97,59KB)

UCHWAŁA Nr XXV/127/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na tok 2017
PDFUchwała.XXV.127.2017.2017-03-30.pdf (338,91KB)

UCHWAŁA Nr XXV/128/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr XXV/129/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
PDFUchwała.XXV.129.2017.2017-03-30.pdf (132,01KB)

UCHWAŁA Nr XXV/130/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/255/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew
PDFUchwała.XXV.130.2017.2017-03-30.pdf (134,46KB)

UCHWAŁA Nr XXV/131/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt
PDFUchwała.XXV.131.2017.2017-03-30.pdf (153,37KB)

UCHWAŁA Nr XXV/132/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli
PDFUchwała.XXV.132.2017.2017-03-30.pdf (135,13KB)

UCHWAŁA Nr XXV/133/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
PDFUchwała.XXV.133.2017.2017-03-30.pdf (141,45KB)

UCHWAŁA Nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
PDFUchwała.XXVI.134.2017.2017-05-25.pdf (313,21KB)

UCHWAŁA Nr XXVI/135/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego i cenę 1 m3  ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi
PDFUchwała.XXVI.135.2017.2017-05-25.pdf (129,36KB)
PDFTaryfa - woda.pdf (168,15KB)

UCHWAŁA Nr XXVI/136/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Polska Cerekiew
PDFUchwała.XXVI.136.2017.2017-05-25.pdf (316,04KB)

UCHWAŁA Nr XXVII/137/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
PDFUchwała.XXVII.137.2017.pdf (202,30KB)

UCHWAŁA Nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2016 rok
PDFUchwała.XXVII.138.2017.pdf (203,59KB)

UCHWAŁA Nr XXVII/139/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
PDFUchwała.XXVII.139.2017.pdf (595,02KB)
PDFZałącznik - Fundusz Sołecki.pdf (319,13KB)

UCHWAŁA Nr XXVII/141/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie uchylenia uchwały własnej
PDFUchwała.XXVII.141.2017.pdf (367,03KB)

UCHWAŁA Nr XXVII/142/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego i cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi
PDFUchwała.XXVII.142.2017.pdf (207,44KB)

UCHWAŁA Nr XXVII/143/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 pn. „Akademia Kompetencji”.
PDFUchwała.XXVII.143.2017.pdf (341,48KB)

UCHWAŁA Nr XXVII/144/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Polska Cerekiew dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
PDFUchwała.XXVII.144.2017.pdf (389,07KB)

UCHWAŁA Nr XXVIII/145/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej 1456O Grzędzin.
PDFUCHWAŁA Nr XXVIII.145.2017.pdf (83,49KB)

UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.
PDFUCHWAŁA Nr XXVIII.146.2017.pdf (74,63KB)

UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017.
PDFUCHWAŁA Nr XXVIII.147.2017.pdf (151,76KB)

UCHWAŁA Nr XXVIII/148/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUCHWAŁA Nr XXVIII.148.2017.pdf (3,30MB)

UCHWAŁA Nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
PDFUCHWAŁA Nr XXVIII.149.2017.pdf (77,79KB)

UCHWAŁA Nr XXVIII/150/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polska Cerekiew.
PDFUCHWAŁA Nr XXVIII.150.2017.pdf (65,26KB)

UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu.
PDFUCHWAŁA Nr XXVIII.151.2017.pdf (90,75KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchwała Nr.XXIX.152.2017.pdf (70,97KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/153/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017.
PDFUchwała.XXIX.153.2017.2017-11-23.pdf (618,71KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
PDFUchwała Nr.XXIX.155.2017.pdf (127,45KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
PDFUchwała Nr.XXIX.156.2017.pdf (99,72KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku„
PDFUchwała Nr.XXIX.157.2017.pdf (134,37KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi.
PDFUchwała Nr.XXIX.158.2017.pdf (67,39KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny Herz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Lucyny Herz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie.
PDFUchwała Nr.XXIX.159.2017.pdf (67,83KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/160/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu.
PDFUchwała Nr.XXIX.160.2017.pdf (64,72KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała Nr.XXIX.161.2017.pdf (82,98KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała Nr.XXIX.162.2017.pdf (65,00KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała Nr.XXIX.163.2017.pdf (81,46KB)

UCHWAŁA Nr XXIX/164/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
PDFUchwała Nr.XXIX.164.2017.pdf (225,60KB)
 

UCHWAŁA Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
PDFUCHWAŁA Nr XXX.165.2017.pdf (70,08KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (131,87KB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (152,77KB)
PDFZałącznik nr 3.pdf (59,61KB)
PDFZałącznik nr 6.pdf (119,34KB)
PDFZałącznik nr 5.pdf (113,52KB)
PDFZałącznik nr 4.pdf (65,11KB)
PDFZałącznik nr 8.pdf (86,02KB)
PDFZałącznik nr 9.pdf (55,72KB)
PDFZałącznik nr 7.pdf (62,26KB)
PDFUzasadnienie do budżetu 2018r..pdf (151,25KB)
PDFINWESTYCJE.pdf (55,92KB)

UCHWAŁA Nr XXX/166/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXX.166.2017.2017-12-28.pdf (7,93MB)

UCHWAŁA Nr XXX/167/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017.
PDFUchwała.XXX.167.2017.2017-12-28.pdf (281,81KB)

UCHWAŁA Nr XXX/168/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXX.168.2017.2017-12-28.pdf (3,98MB)

UCHWAŁA Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku.
PDFURG XXX 169 2017.pdf (90,41KB)
PDFZalacznik graficzny 2_Formy ochrony przyrody.pdf (6,50MB)
PDFZalacznik graficzny 1_Uwarunkowania przyrodnicze.pdf (6,22MB)
PDFPOS_Gmina Polska Cerekiew.pdf (4,25MB)
PDFPrognoza_POS Polska Cerekiew.pdf (2,11MB)

UCHWAŁA Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2017-2020.
PDFPONZ Gmina Polska Cerekiew 2017-2020.pdf (5,06MB)
PDFUchwała Nr XXX.170.2017.pdf (196,35KB)
 

UCHWAŁA Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie roku uchylenia uchwały Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017r w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała Nr XXX.171.2017.pdf (90,32KB)

UCHWAŁA Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Polskiej Cerekwi.
PDFUchwała Nr XXX.172.2017.pdf (383,15KB)