Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referaty i Samodzielne Stanowiska w Urzędzie

Referaty i Samodzielne Stanowiska w Urzędzie

Art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, że wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego organizację i zasady działania określone zostały uchwałą nr XIV/85/96 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 1996 r. z późniejszymi zmianami.
Paragraf 6 i 7 załącznika nr 1 do w/w uchwały określa strukturę organizacyjną urzędu.

 

Sekretarz Gminy - Mariusz Pendziałek, pok. nr 16

Zajmuje się sprawami związanymi z funkcjonowaniem i organizacją Urzędu Gminy, w niektórych przypadkach działa w zastępstwie Wójta Gminy, poświadcza autentyczność podpisów, spisuje testamenty.


Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik Piotr Kanzy, Zastępca Kierownika Kamila Janowska, pok. nr 14

Załatwiane są tam sprawy związane z ewidencją ludności: rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, uznaniem dziecka, nadaniem imienia lub nazwiska, meldowania i wymeldowywania mieszkańców, wydawaniem dowodów osobistych.


Referat Finansowy

W referacie załatwiane są sprawy związane z wymiarem podatków i opłat lokalnych, księgowością podatkową, księgowością budżetową oraz płacami, realizacją rachunków i faktur, a także obsługą szkół.

Skarbnik Gminy - Anna Marzec, pok. nr 23

Nadzoruje pracę w referacie finansowym.

Kornelia Niwka - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, pok. nr 4
Mariola Słupczyńska - inspektor ds. księgowości podatkowej, pok. nr 4
Ilona Bujak -  zastępca głównego księgowego, pok. nr 24
Natalia Mańka  - inspektor ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli, pok. nr 24
Iwona Sycha - inspektor ds. płac szkół i przedszkoli, pok. nr 24
Justyna Adam - podinspektor ds. księgowości budżetowej,, pok. nr 24
Rafał Kochon - inspektor ds. budżetowo gospodarczych. Prowadzi kasę urzędu, pok. nr 12
Anna Meinusch - podinspektor ds. księgowości budżetowej, pok. nr 24


Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, obsługi sekretariatu i obsługi Rady Gminy i jej Organów

- inspektor Michaela Weirauch, pok. nr 16

Pracownik załatwia sprawy związane z obsługą Rady Gminy i jej Organów, obsługą sekretariatu Urzędu, przyjmowaniem skarg i wniosków oraz petycji.


Samodzielne stanowisko ds. kadr

- inspektor Kamila Janowska, pok. nr 14

Pracownik załatwia sprawy kadrowe pracowników Urzędu.


Samodzielne stanowisko ds. oświaty, spraw organizacyjnych i pozyskiwania środków zewnętrznych

- podinspektor Agnieszka Zwierkowska, pok. nr 15

Pracownik załatwia sprawy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, prowadzeniem gminnych placówek oświatowych oraz sprawami organizacyjnymi Urzędu Gminy.


Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i melioracji

- inspektor Adam Broniak, pok. nr 21

Pracownik załatwia sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, funduszu sołeckiego a także zajmuje się zielenią.


Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i mieniem gminnym

- inspektor Irena Pytlik, pok. nr 11

Pracownik załatwia sprawy z zakresu zbywania i nabywania mienia komunalnego, dzierżawy oraz najmu gruntów i obiektów komunalnych, podziałami geodezyjnymi, wydawaniem opinii o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i przetargów

- inspektor Ireneusz Smal, pok. nr 11

Pracownik załatwia sprawy związane z inwestycjami i przetargami, dba o zimowe utrzymanie dróg, a także o ich odpowiednie oznakowanie i remonty.


Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa

- inspektor Marek Kupka, pok. nr 11

Pracownik załatwia sprawy związane z budową i remontem dróg gminnych, dba o ich zimowe utrzymanie a także odpowiednie oznakowanie.


Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej, funduszy unijnych i promocji

inspektor Łukasz Ciepliński, pok. nr 15

Pracownik zajmuje się sprawami techniczno-informatycznymi w urzędzie, planowaniem, przygotowywaniem i opracowywaniem przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków unijnych oraz promocją gminy.


Samodzielne stanowisko ds. obronności i ochrony przeciwpożarowej. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

- podinspektor Andrzej Kowaczek, pok. nr 22

Pracownik załatwia sprawy związane z obronnością i obroną cywilną, wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew, rejestracją, poborem, zwolnieniem i odroczeniem z wojska. Prowadzi nadzór i współpracuje z ochotniczymi strażami pożarowymi, a także z klubami sportowymi.


Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw społecznych.

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

- podinspektor Ewelina Stopa, pok. nr 13

Pracownik załatwia sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, sprzedaż alkoholu, zajmuje się działalnością Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

- Marek Kania, pok. nr 15

Pracownik załatwia sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy.


Radca Prawny

- Robert Musioł, pok. nr 16

Przyjmuje w każdy czwartek od godz. 8.00 do godz. 12.00.
Świadczy pomoc prawną związaną z funkcjonowaniem Urzędu, a także udziela porad prawnych mieszkańcom gminy. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 22.04.2009