Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2018

PODATKI 2018

Podatek rolny

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 4, i art. 6, oraz ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1821), podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy od początku danego roku podatkowego, mają obowiązek w terminie do 15 stycznia 2018 roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski z 2017r.poz. 958 z 18 października 2017 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018) – 52,49 za 1 dt.

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów rolnych – liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego

 2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 52,49 zł = 131,225 zł

 • od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 52,49 zł = 262,45 zł

 •  

Podatek leśny

obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (Monitor Polski z 2017r. poz. 996 z 20 października 2017 r.), wynosi 197,06 zł za 1 m³

 1. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 • podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

 • od 1ha lasów równowartość pieniężną 0.220 m³ x 197,06 zł = 43,353 zł.

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spółdzielczym Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew na indywidualny wirtualny nr konta

 

Podatek od nieruchomości

 

W dniu 23 listopada 2017r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXIX/152/2017);

 

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 od 1 m2 powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 od 1 m2 powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,(Dz. U. z 2017r. poz.1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł. od 1 m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,36 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 9,83 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,68 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3. Od budowli:

- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek od środków transportowych

 

Obowiązuje Uchwała z dnia 26 listopada 2015r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała Nr XIII/54/2015);

Uchwały dostępne są w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl.

 

Zwrot podatku akcyzowego

 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje, że na 2018r. stawka zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł. do 1 litr oleju, a zatem taka sama jak w 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł.

Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch niżej wymienionych terminach.

 • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

 • od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.- wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

 • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Opłata od posiadania psów

 

Obowiązuje uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 06 grudnia 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego w wysokości 20,00 zł. od jednego psa rocznie posiadanego przez osoby fizyczne.

Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik stał się właścicielem psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie tego obowiązku.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstał lub wygasł w ciągu roku kalendarzowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej zapłaty.

Opłatę od posiadania psów uiszcza się w kasie Urzędu Gminy, lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

Zwolnienia podatkowe

- Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008r, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – grunty budynki lub ich części oraz budowle służące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

- Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

- Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 03 marca 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych
PDFUchwała.XXIV.122.2017.2017-03-03.pdf (101,06KB)