Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2018 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2018 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

 

kontrola

Archiwum Państwowe

w Opolu

23.02.2018

Kontrola w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego wytworzone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Protokół kontroli Nr 6143 z dnia 23.02.2018

kontrola

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy

Opole

12-13.06.2018

Kontrola w zakresie zawieranych umów o pracę i umów cywilno-prawnych, prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych

Protokół kontroli

Nr rej.110196-53101-K103-PT/18

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzęd

kontrola

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

w Opolu

05.06,12 – 15.06 i 18.06.2018

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Protokół kontroli

Znak sprawy : 242018060069

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

 

 

 

 

kontrola Opolski Urząd Wojewódzki 9 -10.07.2018 Realizacja zadań gminy wynikających  z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wybranych aktów wykonawczych

Protokół kontroli:

PSiZ.I.431.48.2018.SH

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Archiwum Państwowe w Opolu

13.09.2018 Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego  zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie

Protokół kontroli:

ONA.421.73.2018.TH z 13.09.2018

Wystąpienie pokontrolne ONA.421.73.2018.TH z 01.10.2018

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu