Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2018 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/173/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
PDFUchwała.XXXI.173.2018.2018-03-01.pdf (91,37KB)

UCHWAŁA Nr XXXI/174/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
PDFUchwała.XXXI.174.2018.2018-03-01.pdf (105,64KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/175/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej 45 –
budowa ciągu pieszo – rowerowego w Polskiej Cerekwi.
PDFUchwała.XXXII.175 2018.pdf (92,68KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/176/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
PDFXXXII.176.2018.2018.03.22.pdf (138,95KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/177/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFXXXII.177.2018.2018.03.22.pdf (4,83MB)

UCHWAŁA Nr XXXII/178/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2018 roku.
PDFXXXII.178.2018.2018.03.22.pdf (99,94KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/179/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
PDFXXXII.179.2018.2018.03.22.pdf (178,22KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/180/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
PDFXXXII.180.2018.2018.03.22.pdf (174,67KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
PDFXXXII.181.2018.2018.03.22.pdf (89,18KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
PDFXXXII.182.2018.2018.03.22.pdf (132,99KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFXXXII.183.2018.2018.03.22.pdf (107,01KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
PDFUchwała.XXXIII.184.2018.2018-05-24.pdf (112,47KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/186/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PDFUchwała.XXXIII.186.2018.2018-05-24.pdf (63,54KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/178/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2018 roku.
PDFUchwała.XXXIII.187.2018.2018-05-24.pdf (105,27KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/188/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie łączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego.
PDFUchwała.XXXIII.188.2018.2018-05-24.pdf (102,66KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/95/2004 z dnia 09.02.2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
PDFUchwała.XXXIII.189.2018.2018-05-24.pdf (108,36KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXXIII.190.2018.2018-05-24.pdf (105,02KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/191/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli.
PDFUchwała.XXXIII.191.2018.2018-05-24.pdf (109,09KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXXIII.192.2018.2018-05-24.pdf (125,01KB)

UCHWAŁA Nr XXXIV/193/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
PDFUchwała.XXXIV.193.2018.2018-06-28.pdf (60,09KB)

UCHWAŁA Nr XXXIV/194/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2017 rok.
PDFUchwała.XXXIV.194.2018.2018-06-28.pdf (63,46KB)

UCHWAŁA Nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
PDFUchwała.XXXIV.195.2018.2018-06-28.pdf (101,54KB)

UCHWAŁA Nr XXXIV/198/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej we Wroninie.
PDFUchwała.XXXIV.198.2018.2018-06-28.pdf (93,34KB)

UCHWAŁA Nr XXXIV/199/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny, projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXXIV.199.2018.2018-06-28.pdf (123,87KB)

UCHWAŁA Nr XXXV/201/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
PDFUchwała.XXXV.201.2018.2018-08-13.pdf (64,47KB)

UCHWAŁA Nr XXXV/202/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
PDFUchwała.XXXV.202.2018.2018-08-13.pdf (101,54KB)

UCHWAŁA Nr XXXV/204/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/186/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PDFUchwała.XXXV.204.2018.2018-08-13.pdf (62,63KB)

UCHWAŁA Nr XXXVI/205/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
PDFUchwała.XXXVI.205.2018.2018-08-16.pdf (91,23KB)

UCHWAŁA Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/201/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
PDFUchwała.XXXVII.208.2018.2018-08-28.pdf (104,32KB)

UCHWAŁA Nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
PDFUchwała.XXXVIII.209.2018.pdf (139,87KB)

UCHWAŁA Nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXXVIII.211.2018.pdf (108,95KB)

UCHWAŁA Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 nr XIX/163/2005 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
PDFUchwała.XXXVIII.212.2018.pdf (1,88MB)