Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014

Zgodnie z paragrafem 45 statutu Gminy Polska Cerekiew z przebiegu każdej sesji sporządzany jest protokół.

Paragraf 46 ust. 2 określa, co w szczególności protokół powinien zawierać:

  • numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
  • stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  • imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
  • odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
  • ustalony porządek obrad,
  • przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
  • przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów : ”za”, „przeciw” i „wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
  • wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
  • podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnioenia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.

 

Protokoły z sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w kadencji 2010 - 2014

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 2011-01-03