Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja ogólna

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych należy do zadań wójta.
Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwałą nr IV/25/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. powołała Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny w Polskiej Cerekwi. W skład zespołu wchodzą:

1. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Polskiej Cerekwi

3. Publiczne Przedszkole w Polskiej Cerekwi z Oddziałem Zamiejscowym w Zakrzowie

Uchwałą nr IV/26/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi powołała również Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wroninie, w skład którego wchodzą:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lucyny Herc we Wroninie

2. Publiczne Przedszkole we Wroninie

Do jednostek organizacyjnych gminy należą również:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi

 Do zakresu działania kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w szczególności należy:

  •  ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej biblioteki,
  •  reprezentowanie biblioteki na zewnątrz,
  •  ogólny nadzór nad zbiorami.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekw

Do zadań kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy:

  •  kierowanie pracą ośrodka,
  •  prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
  •  realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

 

3. Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekw

Do zadań kierownika Zakładu Usług Komunalnych w szczególności należy:

  •  kierowanie pracą zakładu,
  •  prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
  •  realizacja zadań określonychNa podstawie art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) dyrektor placówki oświatowej w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 

 

 

 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2003-07-04