Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Straż Gminna

UCHWAŁĄ NR XIV/65/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU Z DNIEM 31 MARCA 2016 ROKU ROZWIĄZUJE SIĘ STRAŻ GMINNĄ GMINY POLSKA CEREKIEW.

 

Straż Gminna w Polskiej Cerekwi
ul. Kozielska 14
47 - 260 Polska Cerekiew
tel. 77 482 72 18, 668 768 999
fax. 77 485 50 72
e-mail:
www.gmina.vel.pl
NIP: 749-10-02-028
PBS K-Koźle Oddział Polska Cerekiew - Konto nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001
Komendant: Piotr Bandurski

Godziny urzędowania:
Poniedziałki 7.30 - 16.00
Wtorki 7.30 - 15.30
Środy 7.30 - 15.30
Czwartki 7.30 - 15.30
Piątki 7.30 - 15.00

 

 

UCHWAŁA NR VIII/49/2011 w sprawie utworzenia Straży Gminnej PDFUchwała nr VIII-49-2011.pdf (28,57KB)

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-90-2011.pdf (37,56KB)

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 0050-1-2012.pdf (59,97KB)

 

Zakres zadań:

1) określony w art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), w szczególności:

a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
c) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5, poz. 13),
d) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
e) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
f) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
g) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
h) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
i) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
j) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 

2) utrzymanie bieżącej współpracy z Policją i innymi instytucjami w zakresie zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń, innych uroczystości oraz awarii technicznych, katastrof naturalnych i innych zdarzeń,
 

3) planowanie budżetu, dysponowanie jego środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie,
 

4) przedstawianie Wójtowi Gminy rocznych sprawozdań,
 

5) przygotowywanie dla Rady Gminy i Wójta Gminy sprawozdań, analiz, informacji o realizacji zadań, w trybie określonym przez Wójta,
 

6) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy lub posiedzeniach komisji na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczących Komisji Rady,
 

7) współpraca z sołtysami wsi.

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Bandurski
Data wytworzenia: 2013-03-04