Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
Projekt budżetu przygotowuje wójt.
Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wójt przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.
Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy.
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi PDFuchwałą nr XXVIII/241/2006.pdf (42,49KB) z dnia 29 czerwca 1999 r. przyjęła procedurę uchwalania budżetu gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Uchwała ta została w 2006 roku zmieniona uchwałą nr XXVIII/241/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wójt gminy przedstawia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia. 
Zakres i formę informacji, o której mowa wyżej określa rada gminy.

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi PDFuchwałą nr XXVIII/242/2006.pdf (27,36KB) z dnia 29 czerwca 2006 r. określiła zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Uchwała ta została w 2006 roku zmieniona uchwałą nr XXVIII/242/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.

PDFUchwałą Nr XVI/116/2008.pdf (71,15KB)  z dnia 18 września 2008 r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi zmieniła uchwałę nr XXVIII/241/2006 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowe.
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek -Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2009-08-06