Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2007 roku

 • UCHWAŁA NR IV/25/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr IV-25-2007.pdf (24,33KB)

 • UCHWAŁA NR IV/26/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wroninie PDFUchwała nr IV-26-2007.pdf (23,49KB)
 • UCHWAŁA NR IV/30/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr III/23/2006 Rady Gminy  Polskiej Cerekwi  z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok PDFUchwała nr IV-30-2007.pdf (16,67KB)

 • UCHWAŁA NR IV/31/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr IV-31-2007.pdf (25,76KB)

 • UCHWAŁA NR IV/32/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr IV-32-2007.pdf (21,22KB)

 • UCHWAŁA NR V/33/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1  m3 wody dla odbiorców wodociągu gminnego PDFUchwała nr V-33-2007.pdf (34,80KB)

 •  UCHWAŁA NR V/34/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1  m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr V-34-2007.pdf (34,96KB)

 • UCHWAŁA NR VI/35/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Polska Cerekiew o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Polskiej Cerekwi oświadczenia lustracyjnego PDFUchwała nr VI-35-2007.pdf (17,14KB)

 •  UCHWAŁA NR VI/36/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania  zmian  budżetu gminy na rok 2007 PDFUchwała nr VI-36-2007.pdf (23,79KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (19,81KB)


 • UCHWAŁA NR VII/37/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2006 rok PDFUchwała nr VII-37-2007.pdf (16,10KB) • UCHWAŁA NR VII/40/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew "Złoty Florian" PDFUchwała nr VII-40-2007.pdf (23,78KB)

 • UCHWAŁA NR VII/41/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie  utworzenia zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr VII-41-2007.pdf (22,87KB)

 • UCHWAŁA NR VII/42/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie  utworzenia zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wroninie PDFUchwała nr VII-42-2007.pdf (22,75KB)

 • UCHWAŁA NR VII/43/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Polska Cerekiew na lata 2007-2011 PDFUchwała Nr VII-43-2007.pdf (47,94KB)


 • UCHWAŁA NR VII/45/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Polska Cerekiew umowy z Ministrem Sportu o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi" PDFUchwała nr VII-45-2007.pdf (30,17KB)

 • UCHWAŁA NR VIII/46/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi POLSKA CEREKIEW - CIĘŻKOWICE ul. Fabryczna - Dworcowa - Ciepłodolska - REJON CUKROWNI PDFUchwała nr VIII-46-2007.pdf (150,37KB)

 • UCHWAŁA NR VIII/47/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/95/2004 z dnia 09.02.2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr VIII-47-2007.pdf (30,68KB)

 • UCHWAŁA NR VIII/48/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego PDFUchwała nr VIII-48-2007.pdf (25,87KB)

 • UCHWAŁA NR VIII/49/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr VIII-49-2007.pdf (25,69KB) • UCHWAŁA NR VIII/52/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr III/23/2006 Rady Gminy Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006r sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok PDFUchwała nr VIII-52-2007.pdf (16,46KB)

 • UCHWAŁA NR VIII/53/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania PDFUchwała nr VIII-53-2007.pdf (86,08KB) • UCHWAŁA NR VIII/56/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników PDFUchwała nr VIII-56-2007.pdf (24,29KB)

 • UCHWAŁA NR IX/57/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Polska Cerekiew PDFUchwała nr IX-57-2007.pdf (22,36KB)

          PDFZałącznik nr 1.pdf (1,36MB)


 • UCHWAŁA NR IX/58/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia dróg i ulic w gminie Polska Cerekiew PDFUchwała nr IX-58-2007.pdf (19,58KB)

 • UCHWAŁA NR X/59/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok PDFUchwała nr X-59-2007.pdf (46,48KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (20,79KB)


 • UCHWAŁA NR X/61/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Polska Cerekiew na lata 2007-2011 PDFUchwała nr X-61-2007.pdf (56,66KB)

 • UCHWAŁA NR X/62/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie  zmiany uchwały nr  XXXI / 273 / 2006  Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela będącego dyrektorem oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga PDFUchwała nr X-62-2007.pdf (28,70KB)


 • UCHWAŁA NR X/64/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2008-2011 PDFUchwała nr X-64-2007.pdf (24,01KB)

 • UCHWAŁA NR XI/65/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała nr XI-65-2007.pdf (33,90KB)


 • UCHWAŁA NR XI/67/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/198/2005  z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych PDFUchwała nr XI-67-2007.pdf (30,47KB)


 • UCHWAŁA NR XI/69/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania zadań własnych Powiatu   Kędzierzyńsko - Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych PDFUchwała nr XI-69-2007.pdf (16,74KB)


PDFZałącznik nr 1.pdf (20,52KB)


 • UCHWAŁA NR XI/72/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina, ustalenia regulaminu określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, obowiązującego w roku kalendarzowym 2008 PDFUchwała nr XI-72-2007.pdf (65,24KB)

 • UCHWAŁA NR XI/73/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina obowiązującego w roku  kalendarzowym 2008 PDFUchwała nr XI-73-2007.pdf (49,61KB)

 • UCHWAŁA NR XI/74/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego PDFUchwała nr XI-74-2007.pdf (34,49KB)

 • UCHWAŁA NR XI/75/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX / 162 / 2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew PDFUchwała nr XI-75-2007.pdf (24,94KB)

 • UCHWAŁA NR XI/76/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnemu w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XI-76-2007.pdf (750,21KB)

 • UCHWAŁA NR XI/77/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu we Wroninie PDFUchwała nr XI-77-2007.pdf (437,49KB)

 • UCHWAŁA NR XI/78/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu PDFUchwała nr XI-78-2007.pdf (13,58KB)

 • UCHWAŁA NR XI/79/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie powierzenia Radnemu Gminy reprezentowania Gminy Polska Cerekiew w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego w zastępstwie Wójta PDFUchwała nr XI-79-2007.pdf (14,36KB)

 • UCHWAŁA NR XI/80/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  rok  2008 PDFUchwała nr XI-80-2007.pdf (76,67KB)

 • UCHWAŁA NR XI/81/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku" PDFUchwała nr XI-81-2007.pdf (48,87KB)

 • UCHWAŁA NR XI/82/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XI-82-2007.pdf (27,17KB)

 •  UCHWAŁA NR XI/83/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Polska Cerekiew o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Polskiej Cerekwi oświadczenia lustracyjnego PDFUchwała nr XI-83-2007.pdf (17,34KB)

 • UCHWAŁA NR XI/84/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Zarząd Województwa projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i  Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno - Położniczej PDFUchwała nr XI-84-2007.pdf (14,52KB)

 • UCHWAŁA NR XII/85/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2008 PDFUchwała nr XII-85-2007.pdf (32,80KB)

PDFZałącznik nr 1 - nr 2.pdf (74,96KB)

PDFZałącznik nr 3.pdf (24,68KB)

PDFZałącznik nr 3a.pdf (23,31KB)

PDFZałącznik nr 4.pdf (26,44KB)

PDFZałącznik nr 5.pdf (24,71KB)

PDFZałącznik nr 6.pdf (41,30KB)

PDFZałącznik nr 7.pdf (22,54KB)

PDFZałącznik nr 8.pdf (22,24KB)

PDFZałącznik nr 9.pdf (24,74KB)

PDFZałącznik nr 10.pdf (24,99KB) • UCHWAŁA NR XII/87/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek oświatowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach PDFUchwała nr XII-87-2007.pdf (28,77KB)

 • UCHWAŁA NR XII/88/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 PDFUchwała nr XII-88-2007.pdf (29,17KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 13.12.2006