Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2009 roku

 • UCHWAŁA Nr XX/135/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDFUchwała nr XX-135-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XX/136/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009 PDFUchwała nr XX-136-2009.pdf

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf


 • UCHWAŁA Nr XX/137/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polska Cerekiew PDFUchwała nr XX-137-2009.pdf

          PDFZałącznik nr 1.pdf


 • UCHWAŁA Nr XX/138/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu PDFUchwała nr XX-138-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXI/139/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2008 rok PDFUchwała nr XX-139-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXI/140/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 rok PDFUchwała nr XX-140-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXI/141/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę jednego m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego PDFUchwała nr XX-141-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXI/142/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę jednego m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XX-142-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród PDFUchwała nr XX-143-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXI/144/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości PDFUchwała nr XX-144-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXI/145/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XX-145-2009.pdf

PDFZałącznik nr 1.pdf


 • UCHWAŁA Nr XXII/146/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009 PDFUchwała nr XXII-146-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXIII/147/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009 PDFUchwała nr XXIII-147-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXIII/148/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XXIII-148-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród PDFUchwała nr XXIII-149-2009.pdf


 • UCHWAŁA Nr XXIII/151/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienia w budżecie gminy Polska Cerekiew na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki PDFUchwała nr XXIII-151-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXIII/152/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polska Cerekiew PDFUchwała nr XXIII-152-2009.pdf

          PDFZałącznik nr 1.pdf


 • UCHWAŁA Nr  XXIV/153/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009 PDFUchwała nr XXIV-153-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr  XXIV/154/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu PDFUchwała nr XXIV-154-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr  XXIV/155/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającej na wydawaniu w imienu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw PDFUchwała nr XXIV-155-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr  XXIV/156/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, w wyniku którego nastąpi likwidacja niektórych rodzajów działalności tego Zespołu i udzielanych świadczeń zdrowotnych PDFUchwała nr XXIV-156-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr  XXIV/157/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. "Nasza przyszłość - lepsza przyszłość" PDFUchwała nr XXIV-157-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała nr XXV-158-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXV/159/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu PDFUchwała nr XXV-159-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXV/160/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania zadań własnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. PDFUchwała nr XXV-160-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXV/161/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009 PDFUchwała Nr XXV-161-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXV/162/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XXV-162-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXV/163/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. PDFUchwała Nr XXV-163-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXV/164/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku „ PDFUchwała Nr XXV-164-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXV/165/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009r w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych. PDFUchwała Nr XXV-165-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXV/166/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach PDFUchwała Nr XXV-166-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXVI/167/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009 PDFUchwała Nr XXV-167-2009.pdf

 • UCHWAŁA Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2010  PDFUchwała Nr XXVI-168-2009.pdf
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 02.03.2009