Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2009 roku

 • UCHWAŁA Nr XX/135/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDFUchwała nr XX-135-2009.pdf (55,01KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (45,07KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (52,32KB)


 • UCHWAŁA Nr XX/137/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polska Cerekiew PDFUchwała nr XX-137-2009.pdf (58,36KB)

          PDFZałącznik nr 1.pdf (4,06MB)


 • UCHWAŁA Nr XX/138/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu PDFUchwała nr XX-138-2009.pdf (66,20KB)

 • UCHWAŁA Nr XXI/139/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2008 rok PDFUchwała nr XX-139-2009.pdf (89,48KB)


 • UCHWAŁA Nr XXI/141/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę jednego m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego PDFUchwała nr XX-141-2009.pdf (97,41KB)

 • UCHWAŁA Nr XXI/142/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę jednego m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XX-142-2009.pdf (94,64KB)

 • UCHWAŁA Nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród PDFUchwała nr XX-143-2009.pdf (189,58KB)


 • UCHWAŁA Nr XXI/145/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XX-145-2009.pdf (85,50KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (85,77KB)

 • UCHWAŁA Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród PDFUchwała nr XXIII-149-2009.pdf (28,48KB)


 • UCHWAŁA Nr XXIII/151/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienia w budżecie gminy Polska Cerekiew na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki PDFUchwała nr XXIII-151-2009.pdf (15,04KB)

 • UCHWAŁA Nr XXIII/152/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polska Cerekiew PDFUchwała nr XXIII-152-2009.pdf (22,91KB)

          PDFZałącznik nr 1.pdf (45,80KB) • UCHWAŁA Nr  XXIV/154/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu PDFUchwała nr XXIV-154-2009.pdf (89,75KB)

 • UCHWAŁA Nr  XXIV/155/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającej na wydawaniu w imienu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw PDFUchwała nr XXIV-155-2009.pdf (53,15KB)

 • UCHWAŁA Nr  XXIV/156/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, w wyniku którego nastąpi likwidacja niektórych rodzajów działalności tego Zespołu i udzielanych świadczeń zdrowotnych PDFUchwała nr XXIV-156-2009.pdf (58,01KB)

 • UCHWAŁA Nr  XXIV/157/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. "Nasza przyszłość - lepsza przyszłość" PDFUchwała nr XXIV-157-2009.pdf (65,84KB)


 • UCHWAŁA Nr XXV/159/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu PDFUchwała nr XXV-159-2009.pdf (40,41KB)

 • UCHWAŁA Nr XXV/160/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania zadań własnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. PDFUchwała nr XXV-160-2009.pdf (24,58KB)


 • UCHWAŁA Nr XXV/162/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XXV-162-2009.pdf (26,09KB)

 • UCHWAŁA Nr XXV/163/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. PDFUchwała Nr XXV-163-2009.pdf (77,86KB)

 • UCHWAŁA Nr XXV/164/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku „ PDFUchwała Nr XXV-164-2009.pdf (51,59KB)

 • UCHWAŁA Nr XXV/165/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009r w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych. PDFUchwała Nr XXV-165-2009.pdf (29,67KB)

 • UCHWAŁA Nr XXV/166/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach PDFUchwała Nr XXV-166-2009.pdf (28,89KB)


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 02.03.2009