Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2008 roku


 • UCHWAŁA Nr XIII/90/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XIII-90-2008.pdf (87,69KB)


 • UCHWAŁA Nr XIII/92/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/80/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 PDFUchwała nr XIII-92-2008.pdf (142,02KB)


 • UCHWAŁA Nr XIII/94/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XIII-94-2008.pdf (71,32KB)

 • UCHWAŁA Nr XIII/95/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XIII-95-2008.pdf (61,72KB)


 • UCHWAŁA Nr XIV/97/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2007 rok PDFUchwała nr XIV-97-2008.pdf (53,80KB)


 • UCHWAŁA Nr XIV/99/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew "Złoty Florian" PDFUchwała nr XIV-99-2008.pdf (55,32KB)


 • UCHWAŁA Nr XV/101/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Polska Cerekiew umowy z Ministrem Spoortu o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Wykonanie zespołu boisk w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi" PDFUchwała nr XV-101-2008.pdf (68,92KB)


 • UCHWAŁA Nr XV/103/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego PDFUchwała nr XV-103-2008.pdf (55,82KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/104/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XV-104-2008.pdf (70,01KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/105/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/273/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela będącego dyrektorem oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga PDFUchwała nr XV-105-2008.pdf (57,43KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/107/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/192/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XV-107-2008.pdf (55,34KB)


 • UCHWAŁA Nr XV/109/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/154/98 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do programu "Odnowa Wsi w województwie opolskim" PDFUchwała nr XV-109-2008.pdf (52,74KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/110/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do Lokalnej Grupy Działania PDFUchwała nr XV-110-2008.pdf (59,47KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/111/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych PDFUchwała nr XV-111-2008.pdf (55,94KB)


 • UCHWAŁA Nr XVI/113/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XVI-113-2008.pdf (56,26KB)

 • UCHWAŁA Nr XVI/114/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XVI-114-2008.pdf (56,59KB)

 • UCHWAŁA Nr XVI/115/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych PDFUchwała nr XVI-115-2008.pdf (62,62KB)

 • UCHWAŁA Nr XVI/116/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/241/2006 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej PDFUchwała nr XVI-116-2008.pdf (71,15KB)
 • UCHWAŁA Nr XVIII/121/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania zadań własnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych PDFUchwała nr XVIII-121-2008.pdf (43,47KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (78,45KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (62,81KB)

PDFZałącznik nr 3.pdf (48,97KB)

PDFZałącznik nr 4.pdf (62,01KB)

PDFZałącznik nr 5.pdf (71,32KB)

PDFZałącznik nr 6.pdf (77,41KB)

PDFZałączniki nr 7 - 8.pdf (71,54KB)

 


 • UCHWAŁA Nr XVIII/123/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew na lata 2008-2032" PDFUchwała nr XVIII-123-2008.pdf (51,83KB)

          PDFZałącznik nr 1.pdf (5,64MB)


 • UCHWAŁA Nr XVIII/124/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XVIII-124-2008.pdf (56,48KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/125/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 PDFUchwała nr XVIII-125-2008.pdf (126,06KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/126/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku" PDFUchwała nr XVIII-126-2008.pdf (85,81KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/127/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 01.09.2008 r. na działalność Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XVIII-127-2008.pdf (699,25KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (109,54KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (88,40KB)

PDFZałącznik nr 3.pdf (44,91KB)

PDFZałącznik nr 3a.pdf (43,51KB)

PDFZałącznik nr 4.pdf (50,92KB)

PDFZałącznik nr 5.pdf (66,03KB)

PDFZałącznik nr 6.pdf (85,08KB)

PDFZałącznik nr 7.pdf (73,05KB)

PDFZałącznik nr 8.pdf (59,17KB)

PDFZałącznik nr 9.pdf (46,44KB)

PDFZałącznik nr 10.pdf (50,82KB)

PDFZałącznik nr 11.pdf (52,87KB) • UCHWAŁA Nr XIX/130/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Polska Cerekiew za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. PDFUchwała nr XIX-130-2008.pdf (54,98KB) PDFZałącznik do uchwały.pdf (323,30KB)


 • UCHWAŁA Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n.: "Akademia wiedzy i umiejętności - promowanie idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew". PDFUchwała nr XIX-132-2008.pdf (57,77KB)

 • UCHWAŁA Nr XIX/133/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru przedstawiciela gminy na Członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu. PDFUchwała nr XIX-133-2008.pdf (55,53KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 10.03.2008