Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2019

PODATKI 2019

Podatek rolny

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 4, i art. 6, oraz ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1821 oraz z 2018r.poz.1588 i 1669), podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy od początku danego roku podatkowego, mają obowiązek w terminie do 15 stycznia 2019 roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski z 2018r.poz. 1004 z 18 października 2018 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019) – 54,36 za 1 dt.

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów rolnych – liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego

 2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 54,36zł = 135,90 zł

  • od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 54,36 zł = 271,80 zł

Do pobrania:

DOCDR-1 Wzor deklaracji na podatek rolny 2016.11.03.doc (147,50KB)
DOCIR-1 wzor informacji w sprawach podatku rolnego 2016.doc (97,50KB)
DOCZR-1a wzor formularza dane o nieruchomościach rolnych_w.doc (57,00KB)
DOCZR-1b wzor 2014 formularza dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych 2016.doc (94,00KB)

Podatek leśny

obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Monitor Polski z 2018r. poz. 1005 z 19 października 2018 r.), wynosi 191,98 zł za 1 m³

 

 1. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

  • podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

 

  • od 1ha lasów równowartość pieniężną 0.220 m³ x 191,98 zł = 42,236 zł.

 

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spółdzielczym Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew na indywidualny wirtualny nr konta

Do pobrania:

DOCDL-1 Wzor deklaracji na podatek lesny 2016 (2).doc (99,00KB)
DOCIL-1 wzor informacji w sprawach podatku lesnego 2016.doc (84,00KB)
DOCZL-1a wzor formularza dane o nieruchomosciach lesnych_w.doc (58,50KB)
DOCZL-1b wzor formularza dane o zwolnieniach podatkowych 2016.doc (66,00KB)

Podatek od nieruchomości

 

W dniu 29 listopada 2018r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr III/9/2018);

 

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 od 1 m2 powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 od 1 m2 powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,(Dz. U. z 2017r. poz.1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł. od 1 m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,72 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 9,99 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,78 od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,79 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3. Od budowli:

- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do pobrania:

DOCDN-1 Wzor deklaracji na podatek od nieruchomosci 2016.11.03.doc (154,00KB)
DOCIN-1 wzor informacji w sprawie podatku od nieruchomosci.doc (124,50KB)
DOCZN1A.doc (63,50KB)
DOCZN1B.doc (105,00KB)

Podatek od środków transportowych

 

Obowiązuje Uchwała z dnia 26 listopada 2015r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała Nr XIII/54/2015);

Uchwały dostępne są w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl.

Zwolnienia podatkowe

- Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008r, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – grunty budynki lub ich części oraz budowle służące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

- Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

- Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 03 marca 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych