Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2010 roku


 • UCHWAŁA Nr XXVII/170/2010 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi ZAKRZÓW PDFUchwała nr XXVII-170-2010.pdf (165,63KB) • UCHWAŁA Nr XXVII/173/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Polska Cerekiew w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-173-2010.pdf (29,29KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/174/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej    nazwy miejscowości Ciężkowice w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-174-2010.pdf (29,71KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/175/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dzielawy w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-175-2010.pdf (29,22KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/176/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Zakrzów w języku mniejszości.

 • UCHWAŁA Nr XXVII/177/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 rokuw sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wronin w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-177-2010.pdf (29,20KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/178/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Witosławice w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-178-2010.pdf (29,26KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/179/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Połowa w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-179-2010.pdf (29,17KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/180/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Mała w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-180-2010.pdf (29,25KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/181/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łaniec w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-181-2010.pdf (29,18KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/182/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grzędzin w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-182-2010.pdf (29,25KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/183/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Jaborowice w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-183-2010.pdf (29,23KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/184/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Mierzęcin w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVII-184-2010.pdf (29,25KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/185/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Polska Cerekiew do Rejestru Gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości. PDFUchwała nr XXVIII-185-2010.pdf (23,04KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/186/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienia w budżecie gminy Polska Cerekiew na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. PDFUchwała nr XXVIII-186-2010.pdf (25,41KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/187/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie rzaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. PDFUchwała nr XXVIII-187-2010.pdf (29,63KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/188/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2009 rok. PDFUchwała nr XXVIII-188-2010.pdf (17,44KB)


 • UCHWAŁA Nr XXVIII/190/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian” PDFUchwała nr XXVIII-190-2010.pdf (16,49KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/191/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego PDFUchwała nr XXVIII-191-2010.pdf (27,46KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/192/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XXVIII-192-2010.pdf (27,21KB)


 • UCHWAŁA Nr XXVIII/194/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu PDFUchwała nr XXVIII-194-2010.pdf (27,73KB)


 • UCHWAŁA Nr XXIX/196/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Praca - szansą na lepsze życie" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowego ze śrdoków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFUchwała nr XXIX-196-2010.pdf (39,06KB)


 • UCHWAŁA Nr XXIX/198/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze PDFUchwała nr XXIX-198-2010.pdf (26,76KB)


 • UCHWAŁA Nr XXIX/200/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji PDFUchwała nr XXIX-200-2010.pdf (16,25KB)


 • UCHWAŁA Nr XXIX/202/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFUchwała nr XXIX-202-2010.pdf (28,73KB)

 • UCHWAŁA Nr XXIX/203/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2010 r. działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej PDFUchwała nr XXIX-203-2010.pdf (28,47KB)


 • UCHWAŁA Nr XXX/205/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 sierpnia 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/202/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFUchwała nr XXX-205-2010.pdf (33,81KB)


 • UCHWAŁA Nr XXXI/207/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/202/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFUchwała nr XXXI-207-2010.pdf (33,66KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXI/208/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nasza szansa na lepszą przyszłość” PDFUchwała nr XXXI-208-2010.pdf (29,44KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXII/213/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego PDFUchwała nr XXXII-213-2010.pdf (46,52KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXII/214/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji PDFUchwała nr XXXII-214-2010.pdf (41,97KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXII/215/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 czerwca 2010 r. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XXXII-215-2010.pdf (393,05KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXII/216/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wstrzymania postępowania likwidacyjnego odcinka linii kolejowej Polska Cerekiew - Baborów PDFUchwała nr XXXII-216-2010.pdf (31,18KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXIII/217/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji PDFUchwała nr XXXIII-217-2010.pdf (34,44KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXIII/218/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/213/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego PDFUchwała nr XXXIII-218-2010.pdf (32,48KB)


 • UCHWAŁA Nr XXXIII/220/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania zadań własnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych PDFUchwała nr XXXIII-220-2010.pdf (32,07KB) • UCHWAŁA Nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XXXIV-223-2010.pdf (34,82KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXIV/224/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku„ PDFUchwała nr XXXIV-224-2010.pdf (79,06KB)

 • UCHWAŁA Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XXXIV-225-2010.pdf (54,01KB)

 

Podmiot udostępniający:

Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2010-03-10