Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2019 roku

UCHWAŁA Nr V/22/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PDFUchwała.V.22.2019.2019-01-03.pdf

UCHWAŁA Nr V/23/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.
PDFUchwała.V.23.2019.2019-01-03.pdf

UCHWAŁA Nr V/24/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.V.24.2019.pdf

UCHWAŁA Nr V/25/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Polska Cerekiew przysługuje dieta.
PDFUchwała.V.25.2019.2019-01-03.pdf

UCHWAŁA Nr V/26/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem ”Posiłek w szkole i w domu”.
PDFUchwała.V.26.2019.2019-01-03.pdf

UCHWAŁA Nr V/27/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „ posiłek w domu i w szkole”
PDFUchwała.V.27.2019.2019-01-03.pdf

UCHWAŁA Nr V/28/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.
PDFUchwała.V.28.2019.2019-01-03.pdf

UCHWAŁA Nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała.VI.29.2019.2019-02-19.pdf

UCHWAŁA Nr VI/30/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
PDFUchwała.VI.30.2019.2019-02-19.pdf

UCHWAŁA Nr VII/31/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.
PDFUchwała.VII.31.2019.2019-03-28.pdf

UCHWAŁA Nr VII/32/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.VII.32.2019.2019-03-28.pdf

UCHWAŁA Nr VII/33/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2019 roku.
PDFUchwała.VII.33.2019.2019-03-28.pdf

UCHWAŁA Nr VII/34/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
PDFUchwała nr VII.34.2019.pdf

UCHWAŁA Nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cerekwicki bon żłobkowy"
PDFUchwała.VII.35.2019.2019-03-28.pdf

UCHWAŁA Nr VII/36/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia między Gminą Polska Cerekiew w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-
Kozielskim
PDFUchwała.VII.36.2019.2019-03-28.pdf

UCHWAŁA Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.
PDFUchwała.VIII.37.2019.2019-05-20.pdf

UCHWAŁA Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.VIII.38.2019.pdf

UCHWAŁA Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 w Gminie Polska Cerekiew.
PDFUchwała.VIII.39.2019.2019-05-20.pdf

UCHWAŁA Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
PDFUchwała.VIII.40.2019.2019-05-20.pdf

UCHWAŁA Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodziezowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu.
PDFUchwała.VIII.41.2019.2019-05-20.pdf

UCHWAŁA Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cerekwicki bon żłobkowy”.
PDFUchwała.VIII.42.2019.2019-05-20.pdf

UCHWAŁA Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.VIII.43.2019.2019-05-20 (3).pdf

UCHWAŁA Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice.
PDFUchwała.VIII.44.2019.2019-05-20 (3).pdf

UCHWAŁA Nr IX/45/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.IX.45.2019.2019-06-06.pdf

UCHWAŁA Nr IX/46/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.IX.46.2019.pdf

UCHWAŁA Nr IX/47/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.IX.47.2019.2019-06-06.pdf

UCHWAŁA Nr X/48/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok.
PDFUchwała.X.48.2019.2019-06-27.pdf

UCHWAŁA Nr X/49/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
PDFUchwała.X.49.2019.2019-06-27.pdf

UCHWAŁA Nr X/50/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok.
PDFUchwała.X.50.2019.2019-06-27.pdf

UCHWAŁA Nr X/51/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.
PDFUchwała.X.51.2019.2019-06-27.pdf

UCHWAŁA Nr X/52/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.X.52.2019.pdf

UCHWAŁA Nr X/53/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.X.53.2019.2019-06-27.pdf

UCHWAŁA Nr X/54/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
PDFUchwała.X.54.2019.2019-06-27.pdf

UCHWAŁA Nr X/55/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
PDFUchwała.X.55.2019.2019-06-27.pdf

UCHWAŁA Nr X/56/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.X.56.2019.2019-06-27.pdf

UCHWAŁA Nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.X.57.2019.2019-06-27.pdf

UCHWAŁA Nr XI/58/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XI.58.2019.2019-07-17.pdf

UCHWAŁA Nr XI/59/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września
2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XI.59.2019.2019-07-17.pdf

UCHWAŁA Nr XI/60/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/11/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XI.60.2019.2019-07-17.pdf

UCHWAŁA Nr XII/62/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XII.62.2019.pdf

UCHWAŁA Nr XII/63/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.
PDFUCHWAŁA NR XII.63.2019.pdf

UCHWAŁA Nr XII/64/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi.
PDFUCHWAŁA NR XII.64.2019.pdf

UCHWAŁA Nr XII/65/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród.
PDFUCHWAŁA NR XII.65.2019.pdf

UCHWAŁA Nr XII/66/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2020 -2023.
PDFUchwała nr XII662019 z 26.09.2019.pdf

UCHWAŁA Nr XII/67/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przekazania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała XII.67.2019 2019-09-26 Regulamin woda i ścieki.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/68/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchwała.XIII.68.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała.XIII.69.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.
PDFUchwała.XIII.70.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku„.
PDFUchwała.XIII.72.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XIII.73.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.
PDFUchwała.XIII.74.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XIII.75.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska
Cerekiew.
PDFUchwała.XIII.76.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
PDFUchwała.XIII.77.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
PDFUchwała.XIII.78.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XIII.79.2019.2019-11-28.pdf

UCHWAŁA Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2020.
PDFUchwała.XIV.80.2019.2019-12-19.pdf
PDFINWESTYCJE.pdf

UCHWAŁA Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
PDFUchwała.XIV.82.2019.2019-12-19.pdf

UCHWAŁA Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2019/2020.
PDFUchwała XIV.84.2019 paliwo.pdf

UCHWAŁA Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cerekwicki bon żłobkowy".
PDFUchwała XIV.85.2019 żłobki.pdf

UCHWAŁA Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.
PDFUchwała.XIV.86.2019.2019-12-19.pdf

UCHWAŁA Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zaliczonych do
dróg gminnych.
PDFUchwała XIV.87.2019.pdf