Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

W dniu 05.04.2019 podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a do 12.04.2019 r. Rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dn. 15.04.2019 r.

Termin postępowania uzupełniającego: od 06.05.2019 r. do 17.05.2019 r.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

  1. Niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa bądź jego rodziców/opiekunów – 10 pkt;

  2. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 8 pkt;

  3. Kandydat jest wychowywany przez samotnego rodzica – 6 pkt;

  4. Szkoła znajduje się w miejscowości położonej najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt;

  5. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w pkt 1 jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, a w przypadku kryteriów określonych w pkt 2-5 oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego).

PDFZarządzenie nr 0050.7.2019.pdf (184,91KB)Zarządzenie Nr 0050/07/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew.

PDFuchwalaxxiv12520172017-03-03.pdf (117,43KB)UCHWAŁA NR XXIV/125/2017 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów