Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2012 roku

 • UCHWAŁA Nr XII/64/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012 PDFUchwała nr XII-64-2012.pdf (55,89KB)

 • UCHWAŁA Nr XII/65/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienia w budżecie gminy Polska Cerekiew na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki PDFUchwała nr XII-65-2012.pdf (16,14KB)

 • UCHWAŁA Nr XII/66/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Praca - szansą na lepsze życie” w ramach priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFUchwała nr XII-66-2012.pdf (34,60KB)

 • UCHWAŁA Nr XIII/67/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012 PDFUchwała nr XIII-67-2012.pdf (58,77KB)


 • UCHWAŁA Nr XIII/69/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu PDFUchwała nr XIII-69-2012.pdf (50,06KB) • UCHWAŁA Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt PDFUchwała nr XIII-72-2012.pdf (49,41KB)

 • UCHWAŁA Nr XIII/73/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego PDFUchwała nr XIII-73-2012.pdf (33,97KB)

 • UCHWAŁA Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XIII-74-2012.pdf (33,78KB)

 • UCHWAŁA Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian” PDFUchwała nr XIII-75-2012.pdf (32,15KB)

 • UCHWAŁA Nr XIV/76/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012 PDFUchwała nr XIV-76-2012.pdf (71,81KB)

 • UCHWAŁA Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/71/2011 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości PDFUchwała nr XIV-78-2012.pdf (29,92KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/79/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok PDFUchwała nr XV-79-2012.pdf (28,70KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/80/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2011 rok PDFUchwała nr XV-80-2012.pdf (22,18KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/81/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012 PDFUchwała nr XV-81-2012.pdf (55,48KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/82/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew ” PDFUchwała nr XV-82-2012.pdf (30,80KB)

 • UCHWAŁA Nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli PDFUchwała nr XV-83-2012.pdf (40,25KB) • UCHWAŁA Nr XVI/86/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012 PDFUchwała nr XVI-86-2012.pdf (50,07KB)

 • UCHWAŁA Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XVI-87-2012.pdf (20,50KB)

 • UCHWAŁA Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia woli aplikowania przez Gminę Polska Cerekiew o środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w Dziedzinie wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki PDFUchwała nr XVI-88-2012.pdf (22,81KB)

 • UCHWAŁA Nr XVII/89/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012 PDFUchwała nr XVII-89-2012.pdf (153,37KB)

 • UCHWAŁA Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XVII-90-2012.pdf (28,46KB)

 • UCHWAŁA Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XVII-91-2012.pdf (33,37KB)

 • UCHWAŁA Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu PDFUchwała nr XVII-92-2012.pdf (36,00KB)

 • UCHWAŁA Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFUchwała nr XVII-93-2012.pdf (34,09KB)

 • UCHWAŁA Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Droga do lepszej przyszłości” PDFUchwała nr XVII-94-2012.pdf (33,25KB)

 • UCHWAŁA Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej PDFUchwała nr XVII-95-2012.pdf (32,10KB)


 • UCHWAŁA Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/182/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XVIII-99-2012.pdf (159,49KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 PDFUchwała nr XVIII-100-2012.pdf (88,86KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku" PDFUchwała nr XVIII-101-2012.pdf (93,16KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/95/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej PDFUchwała nr XVIII-102-2012.pdf (161,08KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice PDFUchwała nr XVIII-103-2012.pdf (32,00KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 2017 PDFUchwała nr XVIII-104-2012.pdf (204,25KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego PDFUchwała nr XVIII-105-2012.pdf (27,10KB)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości PDFUchwała nr XVIII-106-2012.pdf (32,75KB) • UCHWAŁA Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XIX-109-2012.pdf (100,65KB) •  UCHWAŁA Nr XX/113/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybuzawarcia umowy dzierżawy PDFUchwała nr XX-113-2012.pdf (31,80KB)

 • UCHWAŁA Nr XX/114/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 2017 PDFUchwała nr XX-114-2012.pdf (100,04KB)

 • UCHWAŁA Nr XX/115/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/182/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XX-115-2012.pdf (94,18KB)

 • UCHWAŁA Nr XX/116/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko–Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu PDFUchwała nr XX-116-2012.pdf (34,06KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treśćdpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2012-03-22