Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników

 WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję  2020 - 2023 ustaliło dla Rady Gminy Polska Cerekiew wybór 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku do biura Rady Gminy w Polskiej Cerekwi,  ul. Raciborska 4, pokój nr 16.   

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są pod numerem tel. 774801470 lub 774801460
Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie  sposobu postępowania z dokumentami  złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników  oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 121, poz.693)
Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

1. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy  składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

2.  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby zgłaszanej,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

5.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. poz.2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 2- 5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do  zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenie  przez obywateli dołącza się również  listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te winny być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące  przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ
- prezesi  właściwych sądów,
- stowarzyszenia,

- inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących  stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO :

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ :
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Załączniki do pobrania: