Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2020

PODATKI 2020

Podatek rolny

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), art. 4, i art. 6, oraz ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019r. poz.888), podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy od początku danego roku podatkowego, mają obowiązek w terminie do 15 stycznia 2020 roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru:

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski z 2019r.poz. 1017 z 18 października 2019 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020) – 58,46 za 1 dt.

 

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów rolnych – liczba ha  przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
  2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 58,46 zł = 146,15 zł
  • od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 58,46 zł = 292,30 zł

 

Podatek leśny

 

obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Monitor Polski z 2019r.  poz. 1018 z 18 października 2019 r.),  wynosi 194,24 zł za 1 m³

 

  1. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

  • podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

 

  • od 1ha lasów równowartość pieniężną 0.220 m³ x 194,24 zł = 42,733 zł.

 

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spółdzielczym Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew na indywidualny wirtualny nr konta

 

Podatek od nieruchomości

 

W dniu 28 listopada 2019r. Rada Gminy Polska Cerekiew podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwała NrXIII/68/2019);

 

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,92 zł od 1 m2 powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,(Dz. U. z 2018r. poz.1398 oraz z 2019r. poz.730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł.  od 1 m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym

- 10,17 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,91 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3. Od budowli:

- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U z 2019r poz.1170 ze zm.)

 

 

Podatek od środków transportowych

 

Obowiązuje Uchwała z dnia 26 listopada 2015r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała Nr XIII/54/2015);

 

Uchwały dostępne są w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl.

 

 

Zwolnienia podatkowe

 

- Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008r, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – grunty budynki lub ich części oraz budowle służące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
PDFUchwała.XVIII.119.2008.pdf (235,92KB)

- Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
PDFUchwała.XXV.215.2005.pdf (236,18KB)

- Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
PDFUchwała.X.87.2003.pdf (175,79KB)

- Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
PDFUchwała.X.88.2003.pdf (255,47KB)

- Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 03 marca 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości .obiektów sportowych.
PDFUchwała.XXIV.122.2017.pdf (540,71KB)

 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  na 2020 r.

W roku 2020 stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji pozostanie bez zmian i będzie nadal wynosić 1 zł na 1 litr oleju

Stawkę określa rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2489).

 Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła(DJP) będącego w posiadaniu rolnika. Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

A limit ustalono jako sumę:

•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych,
•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby  30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wnioski o zwrot części akcyzy składa się w urzędach gminy. Pieniądze rolnicy mogą otrzymać gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:

  • od 1 do 28 lutego za paliwo zakupione od 1 sierpnia do 31 stycznia,
  • od 1 do 31 sierpnia za paliwo zakupione od 1 lutego do 31 lipca.

W przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie urząd miasta lub gminy wydaje decyzję najpóźniej w marcu, a pieniądze przekazuje rolnikom do końca kwietnia. W przypadku złożenia wniosku w drugim terminie decyzja administracyjna zostaje wydana najpóźniej we wrześniu, a pieniądze są wypłacane do końca października.