Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 02.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

W dniu 03.04.2020 podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a do 10.04.2020 r. Rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dn. 13.04.2020 r.

Termin postępowania uzupełniającego: od 27.04.2020 r. do 18.05.2020 r.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

  1. Niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa bądź jego rodziców/opiekunów – 10 pkt;
  2. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 8 pkt;
  3. Kandydat jest wychowywany przez samotnego rodzica – 6 pkt;
  4. Szkoła znajduje się w miejscowości położonej najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt;
  5. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w pkt 1 jest kopia orzeczenia
 o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata,
a w przypadku kryteriów określonych w pkt 2-5 oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego).

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2020.pdf (68,80KB)Zarządzenie Nr 0050/05/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2020/2021.

PDFuchwalaxxiv12520172017-03-03.pdf (117,43KB)UCHWAŁA NR XXIV/125/2017 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


UWAGA!

Informacja dot. postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowych

Drodzy Rodzice!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym możliwe jest w formie przesłania dokumentacji na skrzynkę mailową placówki (w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów). Po ustaniu zagrożenia dokumentację należy uzupełnić w postaci papierowej.

Dokumentację należy przesłać na odpowiedni adres mailowy placówki:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie: pspwronin@poczta.onet.pl
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi: g_polska_cerekiew@wodip.opole.pl