Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 24.02.2020 r. do 27.03.2020 r.

W dniu 03.04.2020 podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a do 10.04.2020 r. Rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dn. 13.04.2020 r.

Termin postępowania uzupełniającego: od 20.04.2020 r. do 18.05.2020 r.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria naboru  oraz odpowiadającą im  liczbę punktów:

  1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym – 10 pkt
  2. rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają z form aktywizacji zawodowej proponowanych przez urząd pracy – 8 pkt
  3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola – 6 pkt
  4. wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym od miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt
  5. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 2 pkt

Dokumentem potwierdzającym spełnianie w/w kryterium jest pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego.

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2020.pdfZarządzenie Nr 0050/05/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2020/2021.

PDFuchwalaxxiv12520172017-03-03.pdfUCHWAŁA NR XXIV/125/2017 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


UWAGA!

Informacja dot. postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowych

Drodzy Rodzice!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym możliwe jest w formie przesłania dokumentacji na skrzynkę mailową placówki (w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów). Po ustaniu zagrożenia dokumentację należy uzupełnić w postaci papierowej.

Dokumentację należy przesłać na odpowiedni adres mailowy placówki:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie: pspwronin@poczta.onet.pl
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi: g_polska_cerekiew@wodip.opole.pl