Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2021

PODATKI 2021

 

Podatek rolny

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 4, i art. 6, oraz ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019r. poz.888), podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy od początku danego roku podatkowego, mają obowiązek w terminie do 15 stycznia 2021 roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru:

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski z 2020r.poz. 982 z 20 października 2020 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021) – 58,55 za 1 dt.

 

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów rolnych – liczba ha  przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
  2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 58,55 zł = 146,375 zł
  • od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 58,55 zł = 292,75 zł

 

Podatek leśny

obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.(Monitor Polski z 2020r. poz. 983 z 20 października 2020 r.), wynosi 196,84 zł za 1 m³

 

  1. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

  • podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

 

  • od 1ha lasów równowartość pieniężną 0,220 m³ x 196,84 zł = 43,3048 zł.

 

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spółdzielczym Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew na indywidualny wirtualny nr konta.

 

Podatek od nieruchomości

W dniu 26 listopada 2020r. Rada Gminy Polska Cerekiew podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XX/115/2020); Dz.Urz.. Województwa Opolskiego z 2020r. Poz. 3311

 

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,96 zł od 1 m2 powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,(Dz. U. z 2018r. poz.1398 oraz z 2019r. poz.730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł.  od 1 m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym

- 10,57 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,06 od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,18 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3. Od budowli:

- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U z 2019r poz.1170, poz. 2244.)

 

Podatek od środków transportowych

 

Obowiązuje Uchwała z dnia 26 listopada 2015r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała Nr XIII/54/2015);

 

Uchwały dostępne są w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl.

 

Zwolnienia podatkowe

- Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych.
PDFUchwała XXIV.122.2017.pdf (540,71KB)

- Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008r, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – grunty budynki lub ich części oraz budowle służące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
PDFUchwała.XVIII.119.2008.pdf (235,92KB)

- Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
PDFUchwała.XXV.215.2005.pdf (236,18KB)

- Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
PDFUchwała.X.87.2003.pdf (175,79KB)

- Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
PDFUchwała.X.88.2003.pdf (255,47KB)

Opłata od posiadania psów

- Uchwała nr XI/68/2007 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
PDFXI 68 2007.pdf (413,34KB)