Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 22.02.2021 r. do 26.03.2021 r.

W dniu 05.04.2021 podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a do 12.04.2021 r. Rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dn. 13.04.2021 r.

Termin postępowania uzupełniającego: od 19.04.2021 r. do 17.05.2021 r.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria naboru  oraz odpowiadającą im  liczbę punktów:

  1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym – 10 pkt
  2. rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają z form aktywizacji zawodowej proponowanych przez urząd pracy – 8 pkt
  3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola – 6 pkt
  4. wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym od miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt
  5. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 2 pkt

Dokumentem potwierdzającym spełnianie w/w kryterium jest pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego.

PDFUchwałaxxiv12620172017-03-03.pdf (97,59KB) - UCHWAŁA NR XXIV/126/2017 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zarządzenie Nr 0050/12/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2021/2022.
PDFZarządzenie nr 0050.12.2021.pdf (211,55KB)