Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

W dniu 08.04.2021 r. podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a do 15.04.2021 r. Rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dn. 16.04.2021 r.

Termin postępowania uzupełniającego: od 27.04.2021 r. do 18.05.2021 r.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

  1. Niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa bądź jego rodziców/opiekunów – 10 pkt;
  2. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 8 pkt;
  3. Kandydat jest wychowywany przez samotnego rodzica – 6 pkt;
  4. Szkoła znajduje się w miejscowości położonej najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt;
  5. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w pkt 1 jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, a w przypadku kryteriów określonych w pkt 2-5 oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego).

PDFuchwalaxxiv12520172017-03-03.pdf (117,43KB)UCHWAŁA NR XXIV/125/2017 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zarządzenie Nr 0050/12/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2021/2022.
PDFZarządzenie nr 0050.12.2021.pdf (211,55KB)