Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Polska Cerekiew
ogłasza

nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest

z obiektów budowlanych położonych na terenie

Gminy Polska Cerekiew na rok 2022.

 

Koszty usunięcia azbestu ponosić będą

WFOŚ Opole i Urząd Gminy Polska Cerekiew.

 

Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane

w sekretariacie Urzędu Gminy Polska Cerekiew (pokój nr 16) od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2022 r.

 

Druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.polskacerekiew.pl lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew (pokój nr 16 lub 21).

Do wniosku osoby zainteresowane muszą dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, w przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

2) oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) zdjęcia obiektów, z których zdejmowany jest azbest lub miejsce składowania azbestu wraz z opisem zawierającym dokładny adres.

4) kopię złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (składanie tylko w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest).

5) formularz z informacjami przedstawianymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

6) Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia, 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Polska Cerekiew

 

WAŻNE!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Polska Cerekiew o dofinansowanie zadania

z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Polska Cerekiew

nie zostanie zakwalifikowany do realizacji

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu

77 480 14 66

Załączniki: