Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2022

PODATKI 2022

Podatek rolny

 

Osoby fizyczne:

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 5. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

 

Osoby prawne:

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art.8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;

3)wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny  na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski z 2021r.poz. 951 z 20 października 2021 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022) – 61,48za 1 dt.

 

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów rolnych – liczba ha  przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
  2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 61,48 zł = 153,70 zł
  • od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 61,48 zł = 307,40 zł

Podatek leśny

 

Osoby fizyczne:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz.888) art.2 Osoby fizyczne,  są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian,

Osoby prawne:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz.888) art.5  Osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

Wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

 

Podatek leśny obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.(Monitor Polski z 2021r. poz. 950 z 20 października 2021 r.) i wynosi 212,26 zł za 1 m³

 

  1. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
    • podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

  • od 1ha lasów równowartość pieniężną 0,220 m³ x 212,26 zł = 46,6972 zł.

 

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spółdzielczym Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew na indywidualny wirtualny nr konta.

 

Podatek od nieruchomości

 

W dniu 25 listopada 2021r. Rada Gminy Polska Cerekiew podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr XXIX/171/2021;) Dz.Urz.. Województwa Opolskiego z 2021r. Poz. 3073)

 

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,(Dz. U. z 2021r. poz.485 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł.  od 1 m² powierzchni.

 

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym

- 10,95 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,44 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3. Od budowli:

- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U z 2019r poz.1170, ze zm.)

 

 

Podatek od środków transportowych

 

Obowiązuje Uchwała z dnia 26 listopada 2015r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała Nr XIII/54/2015);

 

Uchwały dostępne są w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl.

 

Zwolnienia podatkowe

- Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych.
PDFUchwała XXIV.122.2017.pdf (540,71KB)

- Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008r, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – grunty budynki lub ich części oraz budowle służące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
PDFUchwała.XVIII.119.2008.pdf (235,92KB)

- Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
PDFUchwała.XXV.215.2005.pdf (236,18KB)

- Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
PDFUchwała.X.87.2003.pdf (175,79KB)

- Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
PDFUchwała.X.88.2003.pdf (255,47KB)

Opłata od posiadania psów

- Uchwała nr XI/68/2007 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
PDFXI 68 2007.pdf (413,34KB)