Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2022 roku

Uchwała Nr XXXI/183/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2022.
PDFUchwała.XXXI.183.2022.2022-03-24.pdf (822,07KB)

Uchwała Nr XXXI/185/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
PDFUchwała.XXXI.185.2022.2022-03-24.pdf (169,59KB)

Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2022 roku.
PDFUchwała.XXXI.186.2022.2022-03-24.pdf (283,70KB)

Uchwała Nr XXXI/187/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
PDFUchwała.XXXI.187.2022.2022-03-24.pdf (1,24MB)

Uchwała Nr XXXII/188/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zakrzowie.
PDFUchwała.XXXII.188.2022.2022-03-31.pdf (184,43KB)

Uchwała Nr XXXIII/189/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
PDFUchwała.XXXIII.189.2022.2022-04-06.pdf (272,46KB)

Uchwała Nr XXXIII/192/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2022 roku.
PDFUchwała.XXXIII.192.2022.2022-04-06.pdf (174,88KB)

Uchwała Nr XXXIV/193/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2022.
PDFUchwała.XXXIV.193.2022.2022-05-24.pdf (598,24KB)

Uchwała Nr XXXIV/195/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Polska Cerekiew i Ciężkowice.
PDFUchwała.XXXIV.195.2022.2022-05-24.pdf (1,16MB)

Uchwała Nr XXXIV/196/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024 w Gminie Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXXIV.196.2022 .2022-05-24.Kopia.pdf (726,72KB)

Uchwała Nr XXXV/197/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2021 rok.
PDFUchwała.XXXV.197.2022.2022-06-30.pdf (160,07KB)

Uchwała Nr XXXV/198/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
PDFUchwała.XXXV.198.2022.2022-06-30.pdf (162,18KB)

Uchwała Nr XXXV/199/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2021 rok.
PDFUchwała.XXXV.199.2022.2022-06-30.pdf (164,74KB)

Uchwała Nr XXXV/200/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2022.
PDFUchwała.XXXV.200.2022.2022-06-30.pdf (1,38MB)

Uchwała Nr XXXV/201/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXXV.201.2022.2022-06-30.pdf (4,20MB)

Uchwała Nr XXXV/202/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
PDFUchwała.XXXV.202.2022.2022-06-30.pdf (166,50KB)

Uchwała Nr XXXV/203/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2022/2023.
PDFUchwała.XXXV.203.2022.2022-06-30.pdf (164,98KB)

Uchwała Nr XXXV/204/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli.
PDFUchwała.XXXV.204.2022.2022-06-30.pdf (184,66KB)

Uchwała Nr XXXV/205/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/195/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Polska Cerekiew i Ciężkowice.
PDFUchwała.XXXV.205.2022.2022-06-30.pdf (1,65MB)

Uchwała Nr XXXVI/206/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2022.
PDFUchwała.XXXVI.206.2022.2022-09-20.pdf (1,23MB)

Uchwała Nr XXXVI/208/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XXXVI.208.2022.2022-09-20.pdf (180,99KB)

Uchwała Nr XXXVII/209/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023.
PDFUchwała.XXXVII.209.2022.2022-10-20.pdf (166,13KB)

Uchwała Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2022.
PDFUchwała.XXXVII.210.2022.2022-10-20.pdf (630,29KB)

Uchwała Nr XXXVIII/212/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchwała.XXXVIII.212.2022.2022-11-24.pdf (178,69KB)

Uchwała Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
PDFUchwała.XXXVIII.213.2022.2022-11-24.pdf (442,96KB)

Uchwała Nr XXXVIII/214/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2022.
PDFUchwała.XXXVIII.214.2022.2022-11-24.pdf (894,38KB)

Uchwała Nr XXXVIII/216/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku„
PDFUchwała.XXXVIII.216.2022.2022-11-24.pdf (308,14KB)

Uchwała Nr XXXVIII/217/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXXVIII.217.2022.2022-11-24.pdf (167,35KB)

Uchwała Nr XXXVIII/218/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród.
PDFUchwała.XXXVIII.218.2022.2022-11-24.pdf (174,35KB)

Uchwała Nr XXXVIII/219/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXXVIII.219.2022.2022-11-24.pdf (167,57KB)

Uchwała Nr XXXVIII/220/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2022-2025”.
PDFUchwała.XXXVIII.220.2022.2022-11-24.pdf (14,57MB)

Uchwała Nr XXIX/221/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”.
PDFUchwała.XXXIX.221.2022.2022-12-15.pdf (259,70KB)

Uchwała Nr XXIX/222/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.XXXIX.222.2022.2022-12-15.pdf (169,67KB)

Uchwała Nr XXIX/223/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2023.
PDFUchwała.XXXIX.223.2022.2022-12-15.pdf (4,55MB)

Uchwała Nr XXIX/225/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2022.
PDFUchwała.XXXIX.225.2022.2022-12-15.pdf (508,27KB)

Uchwała Nr XXIX/227/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XXXIX.227.2022.2022-12-15.pdf (779,22KB)

Uchwała Nr XXIX/228/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rozwiązania Spółki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzowie.
PDFUchwała.XXXIX.228.2022.2022-12-15.pdf (254,72KB)