Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2023/2024

 

Złożenie karty zgłoszenia do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

 

W dniu 14.04.2023 r. przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły, zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do dnia 21.04.2023 r. rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły:

 

  • ZS-P Wronin (karta zgłoszenia dostępna w załączniku i w szkole we Wroninie)
  • ZS-P Polska Cerekiew (karta zgłoszenia dostępna w załączniku i w szkole w Polskiej Cerekwi).

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
nastąpi w dniu 24.04.2023 r.

Termin postępowania uzupełniającego: od 25.04.2023 r. do 26.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 30.05.2023 r.

 

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

 

  1. Niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa bądź jego rodziców/opiekunów – 10 pkt;
  2. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 8 pkt;
  3. Kandydat jest wychowywany przez samotnego rodzica – 6 pkt;
  4. Szkoła znajduje się w miejscowości położonej najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt;
  5. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w pkt 1 jest kopia orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego, a w przypadku kryteriów określonych w pkt 2-5 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 i art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 0050/6/2023 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2023/2024.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2023.pdf (208,23KB)

DOCXKarta zgloszenia dziecka ZS-P Wronin.doc.docx (23,31KB)
DOCXKarta zgloszenia dziecka ZS-P Polska Cerekiew.docx (24,82KB)
DOCzałącznik nr 2 do karty zgłoszenia.doc (23,00KB)
DOCzałącznik nr 1 do karty zgłoszenia.doc (75,50KB)