Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 20.02.2023 r. do 24.03.2023 r.

 

Należy pamiętać, że dzieci w wieku sześciu lat maja obowiązek odbyć edukację przedszkolną.

 

W dniu 03.04.2023 r. przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły, zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a do 14.04.2023 r. rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola:

  • ZS-P Wronin wniosek dostępny w załączniku i w ZS-P we Wroninie)
  • ZS-P Polska Cerekiew (karta zgłoszenia dostępna w załączniku i w ZS-P w Polskiej Cerekwi).

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi
w dniu 18.04.2023 r.

Termin postępowania uzupełniającego: od 24.04.2023 r. do 29.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 31.05.2023 r.

 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria naboru oraz odpowiadającą im liczbę punktów:

  1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym – 10 pkt
  2. rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają z form aktywizacji zawodowej propono-wanych przez urząd pracy – 8 pkt
  3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola – 6 pkt
  4. wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym od miejsca zamieszkania kandydata
    – 4 pkt
  5. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 2 pkt

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. kryteriów jest pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 i art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

 

Do pobrania:

DOCWniosek o przyjęcie dziecka Polska Cerekiew-PRZEDSZKOLE.doc (54,50KB)
DOCXWniosek o przyjęcie dziecka Wronin-PRZEDSZKOLE.docx (51,13KB)
DOCPrzedszkole P.Cerekiew INFORMACJA DLA RODZICÓW.doc (172,50KB)