Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu

oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

                • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku

o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków

przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;

                 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku

o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP

owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku  wynosi:

• 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

• 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

• 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w II naborze wniosków w 2023 roku

1. Od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. producent rolny może złożyć:

       1) wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju

napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu

niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1

DJP bydła, oraz jeżeli posiadał w 2022 r. świnie, owce, kozy lub/i konie:

        2) wniosek z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do

produkcji świń, owiec, kóz lub/ i koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu

przysługującego w 2023 r. w ilości 4 l/ 1 szt. świń i 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni.

 

W przypadku ubiegania się w II terminie składania wniosków przez producenta rolnego o zwrot

podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany

przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w

posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w

ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości

współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych

w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2023 r. poz. 356 i

965), na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na

podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.

poz. 2727).

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń,

owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o

liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w

posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w

ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości

współczynników przeliczeniowych sztuk owiec / kóz na duże jednostki przeliczeniowe

określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie

informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4

listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).

Do wniosku o zwrot podatku składanego w II terminie składania wniosków w 2023 r. w odniesieniu

do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie ( załącznik) producenta rolnego o średniej rocznej liczbie

dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. ustalonej

na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez

12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za

składanie fałszywych oświadczeń.

 

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie

posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu

przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar

gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty

zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha

przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej

niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot

podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali

współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy

współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we

wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej (w odniesieniu do użytków rolnych i bydła) został

ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach

internetowych urzędu gminy, urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w formie papierowej w urzędzie gminy.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w 2023 roku w

odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni, producent rolny składa wniosek na formularzu

udostępnionym w załączniku.

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

8. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego w II terminie składania wniosków ustala się jako iloczyn

ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki

zwrotu do 1 litra wynoszącej:

- 2 zł/ 1 litr ON dla MŚP na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023r.

- 1,46 zł / 1 litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych, na podstawie faktur zakupu ON w

okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r.

- 1,20 zł/l ON dla MŚP i dużych przedsiębiorstw rolnych posiadających w 2022 r. świnie,

owce, kozy i konie na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.08.2022 r. – 31.01.2023 r.

z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, pozostającego

limitu na II nabór wniosków z liczby 110 na 1 ha i powierzchni użytków rolnych będących

w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów

i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2023 roku,

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, pozostającego

limitu na II nabór wniosków z liczby 40 na 1 DJP bydła oraz średniej rocznej liczby dużych

jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku,

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr

ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. i 2,00 zł/ litr ON

zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby

świń będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku,

4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr

ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. i 2,00 zł/ litr ON

zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby

dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta

rolnego w 2022 roku.

9. Przy ustalaniu limitu na 1 ha UR nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których

zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

10.Wójt  wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia

złożenia wniosku.

12. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 2 - 31

października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy , albo przelewem na rachunek

bankowy podany we wniosku.

ZAŁĄCZNIKI:

PDFformularz_o_pomoc_wzor.pdf (114,31KB)
DOCXZgoda na zmianę decyzji.docx (10,21KB)
PDFWzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie.pdf (648,54KB)
DOCXZestawienie faktur.docx (16,78KB)
DOCXOświadczenie_-_konie.docx (19,97KB)
PDFWzór_wniosku_akcyza_ 4.pdf (871,24KB)
DOCXOświadczenie dierżawa.docx (13,23KB)
PDFformularz_o_pomoc_wzor.pdf (114,31KB)