Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew
na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 02.01.2024 r. do 19.01.2024 r.

  • ZS-P Wronin (wniosek dostępny w załączniku i w ZS-P we Wroninie)
  • ZS-P Polska Cerekiew (wniosek dostępny w załączniku i w ZS-P w Polskiej Cerekwi).

 

Należy pamiętać, że dzieci w wieku sześciu lat maja obowiązek odbyć edukację przedszkolną.

 

W dniu 29.01.2024 r. przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły, do publicznej wiadomości zostaną podane wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a do dnia 06.02.2024 r. rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w toku postępowania rekrutacyjnego nastąpi w dniu 08.02.2024 r.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

okres trwania postępowania uzupełniającego: od 12.02.2024 r. do 29.02.2024 r. (wnioski można składać od 12.02.2024 r. do 16.02.2024 r.).

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkoli w Gminie Polska Cerekiew nastąpi w dniu 01.03.2024 r.

 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria naboru oraz odpowiadającą im liczbę punktów:

  1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym – 10 pkt
  2. rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają z form aktywizacji zawodowej propono-wanych przez urząd pracy – 8 pkt
  3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola – 6 pkt
  4. wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym od miejsca zamieszkania kandydata
    – 4 pkt
  5. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 2 pkt.

 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. kryteriów jest pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 i art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).

Do pobrania:

DOCXWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola we Wroninie.docx (52,44KB)
DOCWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Polskiej Cerekwi.doc (208,50KB)
PDFZarządzenie nr 0050.180.2023.pdf (388,22KB)