Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych
 prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

złożenie karty zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 08.01.2024 r. do 26.01.2024 r.

  • ZS-P Wronin (karta zgłoszenia dostępna w załączniku i w szkole we Wroninie)
  • ZS-P Polska Cerekiew (karta zgłoszenia dostępna w załączniku i w szkole w Polskiej Cerekwi).

 

W dniu 02.02.2024 r. przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły, zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do dnia 09.02.2024 r. rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
nastąpi w dniu 12.02.2024 r.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

okres trwania postępowania uzupełniającego: od 13.02.2024 r. do 06.03.2024 r. (wnioski można składać od 13.02.2024 r. do 20.02.2024 r.).

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Polska Cerekiew nastąpi w dniu 08.03.2024 r.

 

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

 

  1. Niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa bądź jego rodziców/opiekunów – 10 pkt;
  2. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 8 pkt;
  3. Kandydat jest wychowywany przez samotnego rodzica – 6 pkt;
  4. Szkoła znajduje się w miejscowości położonej najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt;
  5. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w pkt 1 jest kopia orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego, a w przypadku kryteriów określonych w pkt 2-5 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 i art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).

 

 

Do pobrania:

DOCXZgłoszenie dziecka do szkoły we Wroninie.docx (23,42KB)
DOCXZgłoszenie dziecka do szkoły w Polskiej Cerekwi.docx (24,98KB)
PDFZarządzenie nr 0050.180.2023.pdf (388,22KB)