Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2024 roku

Sesja nr I

Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.I.1.2024.2024-05-07.pdf (1,24MB)

Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.I.2.2024.2024-05-07.pdf (2,01MB)

Protokół Nr I/2024 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 7 maja 2024 r.
PDFProtokół z I Sesji Rady Gminy w dn. 07.05.2024 r.pdf (174,03KB)


Sesja nr II

Uchwała Nr II/3/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.2024-05-14 - II.3.2024.pdf (203,14KB)

Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
PDFUchwała.2024-05-14 - II.4.2024.pdf (202,25KB)

Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
PDFUchwała.2024-05-14 - II.5.2024.pdf (201,69KB)

Uchwała Nr II/6/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew oraz ich składów osobowych.
PDFUchwała.2024-05-14 - II.6.2024.pdf (209,52KB)

Imienny wykaz głosowań radnych: PDFImienny wykaz głosowań radnych na II Sesji Rady Gminy w dn. 14.05.2024 r.pdf (135,55KB)

Protokół Nr II/2024 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 14 maja 2024 r.
PDFProtokół z II sesji Rady Gminy w dn. 14.05.2024 r.pdf (149,88KB)


Sesja nr III

Uchwała Nr III/7/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2024 roku.
PDFUchwała.III.7.2024.2024-05-23.pdf (378,96KB)

Uchwała Nr III/8/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew.
PDFUchwała.III.8.2024.2024-05-23.pdf (411,95KB)
DOCXklauzula RODO.docx (19,52KB)

Uchwała Nr III/9/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Polska Cerekiew 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
PDFUchwała.III.9.2024.2024-05-23.pdf (457,72KB)

Uchwała Nr III/10/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych.
PDFUchwała.III.10.2024.2024-05-23.pdf (304,60KB)

Uchwała Nr III/11/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok.
PDFUchwała.III.11.2024.2024-05-23.pdf (1,23MB)

Uchwała Nr III/12/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.III.12.2024.2024-05-23.pdf (4,62MB)

Uchwała Nr III/13/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Polska Cerekiew na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.III.13.2024.2024-05-23.pdf (208,86KB)

Uchwała Nr III/14/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.III.14.2024.2024-05-23.pdf (206,93KB)

Imienny wykaz głosowań radnych: PDFImienny wykaz głosowań radnych na III Sesji Rady Gminy w dn. 23.05.2024 r.pdf (317,91KB)

Protokół Nr III/2024 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 23 maja 2024 r.
PDFProtokół nr III.2024 z sesji 23.05.2024 r.pdf (160,97KB)


Sesja nr IV

Uchwała Nr IV/15/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2023 rok.
PDFUchwała.IV.15.2024.2024-06-27.pdf (197,36KB)

Uchwała Nr IV/16/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2023 rok.
PDFUchwała.IV.16.2024.2024-06-27.pdf (201,17KB)

Uchwała Nr IV/17/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2023 rok.
PDFUchwała.IV.17.2024.2024-06-27.pdf (203,05KB)

Uchwała Nr IV/18/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew.
PDFUchwała.IV.18.2024.2024-06-27.pdf (208,78KB)

Uchwała Nr IV/19/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew.
PDFUchwała.IV.19.2024.2024-06-27.pdf (209,95KB)

Uchwała Nr IV/20/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.IV.20.2024.2024-06-27.pdf (208,98KB)

Uchwała Nr IV/21/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
PDFUchwała.IV.21.2024.2024-06-27.pdf (219,55KB)

Uchwała Nr IV/22/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Polska Cerekiew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
PDFUchwała.IV.22.2024.2024-06-27.pdf (626,16KB)

Uchwała Nr IV/23/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok.
PDFUchwała.IV.23.2024.2024-06-27.pdf (996,15KB)

Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.IV.24.2024.2024-06-27.pdf (4,15MB)

Uchwała Nr IV/25/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Polska Cerekiew 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
PDFUchwała.IV.25.2024.2024-06-27.pdf (458,32KB)

Imienny wykaz głosowań radnych: PDFImienny wykaz głosowań radnych na IV Sesji Rady Gminy w dn. 27.06.2024 r.pdf (309,94KB)