Polska Cerekiew: Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I -instalacje elektryczne
Numer ogłoszenia: 124896 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I -instalacje elektryczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty, których dotyczy ogłoszenie obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach stajni, przewiązki z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami obsługi zawodów, magazynu pasz z częścią socjalna dla pracowników, rozprężalni, hali treningowej, zaplecza socjalnego dla zawodników wraz z salą konferencyjna i basenem. Zakres robót obejmuje: a) instalacje elektryczne oświetleniowe, b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, c) instalacje elektryczne urządzeń, d) instalację odgromowe i uziemiające, e) instalacje elektryczne niskoprądowe, f) instalacje nagłaśniania w hali treningowej wraz z przyległym otoczeniem, rozprężalni, sali konferencyjnej, g) instalację oświetlenia dekoracyjnego zaplecza socjalnego dla zawodników wraz z salą konferencyjna i basenem, h) podświetlenie elewacji frontowej zaplecza socjalnego dla zawodników oraz przewiązki z pomieszczeniami do obsługi zawodów, i) sieci oświetlenia zewnętrznego, j) przyłącza energetyczne od stacji trafo do budynków..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Jeżeli ilość wniosków spełniających minimalne warunki będzie większa od 5 Zamawiający dokona oceny wniosków wg poniższego kryterium: wiedza idoświadczenie - za 2 realizacje w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej dwóch dokumentacji projektowych dla budynków o wielkości co najmniej 5 000 m2 powierzchni użytkowej każda w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - 0 pkt., - za każdą następną ponad wymaganą po 2 pkt. - za 2 realizacje w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch inwestycji o wielkości co najmniej 5 000 m2 powierzchni użytkowej każda w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - 0 pkt., - za każdą następną ponad wymaganą po 2 pkt.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polskacerekiew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2011 godzina 15:00, miejsce: Urząd Gminy w polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 16 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2007-2013, działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej, poddziałanie 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie